كارفرمايان نگران نباشند؛ بازرسان بيمه فعال نميآيند

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- مديرعامل تامين اجتماعي گفت: حضور بازرسان تامين اجتماعي در كارگاهها و دفاتر كار به آخر سال مالي موكول شد.

به گزارش تسنيم، تقي نوربخش در حاشيه نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت: در اين نشست ماده «47» قانون تامين اجتماعي مربوط به بازرس//ي از دفاتر كار مطرح ش//د و پيشنهادات سازمان به تصويب رسيد.

او تصري//ح ك//رد: به منظور تقويت بخش كس//بوكار و نيز كمك به اش//تغال، ج//ز برخي اس//تثناها، بازرس//يها به آخر س//ال مالي موكول شد.

پيش از اين طبق قانون بازرس//ان تامين اجتماعي براي بررس//ي وضعي//ت بيمه كارگران و كاركنان كارگاهها و دفاتر كار در زمانهاي مختلف اقدام به بازرسي ميكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.