ورق فوالدي گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

تس/نيم- بن//ا ب//ر اع//ام سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل ف//والدي ايران، ورق فوالدي گران شد.

س//نديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل ف//والدي ايران اع//ام ك//رد: پ//س از دهها بار هش//دار و پيشبين//ي وض//ع موجود توسط سنديكا متاسفانه بهعلت عدم پاس//خ به تقاضاي ورق فوالدي در بورس كاالي ايران و عرضه كمتر از نصف تقاضا توس//ط مجتمع فوالد مباركه متاس//فانه قيم//ت اي//ن نوع ورق هر كيلو ورق گرم ب//ي، 812تومان و ورق گرم سي، 212تومان افزايش يافت.

اين افزايش ش//ديد قيمت در حالي رخ ميدهد كه مجتمع فوالد مباركه با مهندسي در عرضه قطرهچكاني مسبب افزايش قيمت داخلي و افزايش تعرفه واردات هم شده است.

از طرفي با تعرفه سنگين 20 درصدي مانع واردات اين مواد اوليه صدها كارخانه توليدي پاييندس//تي بخشخصوصي ميش//وند و از طرف ديگر با وجود محصول دپوشده در فوالد مباركه آن را در بورس كاال عرضه نميكنند.

س//نديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فوالدي ايران افزود: چه كس//ي پاس//خگويي ظلم و اجحاف در حق مصرفكنندگان و صنايع پاييندستي بخشخصوصي اس//ت؟ چرا دستورات وزير صنايع اجرا نميشود، چه كساني از اين آشفتهبازار سود ميبرند؛ چرا عدهاي قصد دارند دولت را در كنترل تورم ناتوان كنند؟!

قطعا اين نابس//اماني و اجحاف صنايع باالدس//تي خصولتي سبب نابودي كار و اشتغال دهها هزار كارگر بخشخصوصي و تشديد ركود خواهد ش//د. منتظر پاس//خ مس//ووالن ذيربط در برابر اين اقدامات شركتهاي سوداگر هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.