مجيد قناد: تلويزيون اجازه دهد در بحث آموزش جنسي فراتر برويم

Jahan e-Sanat - - News -

مجيد قناد درباره لزوم آموزش ايمني جنسي به كودكان در رسانه و اينكه تلويزيون تا چه ميزان خود را موظف ميداند مسايل آموزشي را پررنگتر به كودكان آموزش دهد، مطالبي را بيان كرد.

اين برنامهساز پيشكسوت تلويزيون در گفتوگو با ايسنا گفت: تلويزيون رس//انهاي است كه بايد به شكل خاص خود اي//ن آموزشها را به كودكان ارائه ده//د؛ به عنوان مثال در برنامههايي كه تاكنون داشتهايم تالش كردهايم، قدرت نه گفتن را به مخاطب كودك ياد بدهيم؛ اينكه كودك بتواند در برابر درخواستي كه از او ميشود اين قدرت را داشته باشد كه پاسخ دهد. البته بايد اين جنس مسايل پله پله شكافته شود.

قناد با تاكيد بر اينكه آموزش براي كودكان در وهله اول بايد از طريق خانواده كودك صورت گيرد، گفت: آموزشهاي اوليه ايمني جنسي بايد در وهله اول از سوي والدين و خانوادهها به كودك اطالعرساني شود، چراكه بسياري از مسايل از خود خانواده نشأت ميگيرد. بنابراين والدين بايد با ظرافت خاص بچهها را با اين مقوله آشنا كنند.

تلويزيون اج/ازه بدهد برنامهس/ازها بازتر حرف بزنند

اين برنامهساز قديمي تلويزيون با اعتقاد بر اينكه تلويزيون همبهعنوانيكمعلمميتواندنقشموثريدرآموزشكودكان ايفا كند، بيان كرد: تلويزيون بايد اجازه دهد برنامهسازان ما تا جايي كه احساس كنند به جايي لطمه نميخورد، بازتر حرف بزنند و در برخي مباحث آموزشي فراتر پيش بروند. رسانه مثل يك معلم است و ميتواند با حضور كارشناسان به خوبي بچهها را آموزش دهد. به راحتي ميتوان با بچههايي كه در مسابقات تلويزيوني شركت ميكنند، فراتر از اين مسايل حرف زد اما برخي اوقات فكر ميكنيم اين عيب است و نبايد به اين مسايل پرداخت. به همين دليل بارها و بارها در برنامههاي تلويزيوني حاشيههايي از اين قبيل پيش آمده است كه مجري تلويزيون به دليل ترس از حاشيههاي پيشآمده نتوانسته است مسايل را موشكافانه و با احتياط جمع كند.

او با تاكيد بر اينكه ضرورت انتقال آگاهي و آموزش ايمني به كودكان در برنامههاي كودك بسيار احساس ميشود، گفت: شايد اگر پيش از اين كودكان را آگاهتر كرده بوديم و قدرت ن//ه گفتن را به آنها آم//وزش ميداديم، كودكي مثل آتنا كه توسط دوست پدرش ربوده شد، به خوبي ميتوانست قدرت نه گفتن را نشان بدهد، بنابراين وظيفه ما رسانهها اينجاست كه سنگينتر است.

قناد سپس با يادآوري اينكه مدرسه و رسانه هر كدام در نوع خود ميتوانند آموزشهاي الزم را به كودكان ارائه دهند، بيان كرد: در وهله اول جاي آموزش مس//ايل ايمني جنسي براي كودكان، در خانواده است.

اين مجري برنامههاي كودكان درباره نقش تلويزيون در آموزش مسايل ايمني جنس//ي به كودكان، تاكيد كرد: اين ميزان آموزش به كارشناسان تلويزيون برميگردد. صداوسيما كارشناس//اني دارد ك//ه با آموزش و پرورش و برنامهس//ازان در ارتباط هس//تند و ما به عنوان برنامهساز در حد خودمان ميتوانيم به خردساالن، كودكان و نوجوانان آموزشهاي الزم را بدهيم اما در نهايت بهترين راه پيشنهاد كارشناسان است كه با همكاري ساير ارگانها به ما هم ديكته كنند كه با چه شيوههايي مسايل را به كودكان آموزش دهيم و در اين ميان تجربه تهيهكننده، كارگردان و مجري برنامه تلويزيون الزم و ضروري است.

قناد در پايان با ابراز اميدواري نسبت به اينكه ديگر اتفاقاتي از جنس آتنا در كش//ورمان رخ ندهد، گفت: اين اتفاقات دل آدم را به درد ميآورد و بيش از هر چيزي نشأتگرفته از خود خانوادههاستچراكهبيشازهركسيآنهاميدانندبچههايشان چه جايگاهي دارند و چگونه بايد آموزش ببينند. همه اينها تلنگري است كه خانوادهها و برنامهسازان بيشتر آگاه شوند و پله پله اين آموزش صورت بگيرد، از خانواده شروع ميشود تا مهد كودك، مدرسه و دانشگاه هركدام از اين مقاطع بايد به ميزان خود آگاهيهاي الزم را به فرد ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.