ايرانشهروتئاترشهر82 تيرماهتعطيلهستند

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- تماش//اخانه ايرانش//هر به مناسبت ش//هادت حضرت امام جعفرصادق)ع( از اذان مغرب و عشا 28 تيرماه اجرايي نخواهد داشت.

اين مجموعه تئاتري به مناس//بت ش//هادت حض//رت امام جعفر صادق )ع( از اذان مغرب و عش//ا روز چهارش//نبه 28 تيرماه تعطيل اس//ت و نمايش »روال عادي« به كارگرداني دكتر محمدرضا خاكي از شامگاه پنجشنبه 29 تيرماه ساعت 21 در سالن استاد سمندريان روي صحنه ميرود.

نمايشهاي »بوف نهچندان كور« به كارگرداني محمدعلي سجادي و »روال عادي« به كارگرداني دكتر محمدرضا خاكي روز جمعه 30 تيرماه به اجراي عمومي خود در سالن استاد سمندريان پايان ميدهند.

نمايشه//اي »آناكارنينا« به كارگرداني آرش عباس//ي و »پالت« به كارگرداني محمد حاتمي نيز روز سهشنبه 27 تيرماه به اجراي عمومي خود در سالن دكتر ناظرزاده كردماني مجموعه خاتمه ميدهند.

تاالرهاي نمايش//ي مجموعه تئاترشهر روز چهارشنبه 28 تيرماه به مناسبت شهادت امام جعفرصادق)ع( اجرايي ندارند.

بهگزارشروابطعموميمجموعهتئاترشهر،تمامينمايشهايبهصحنه رفته در تاالرهاي اصلي، چهارسو، قشقايي، سايه و پالتو اجراي مجموعه تئاترشهرچهارشنبه82 تيرماهبهمناسبتفرارسيدنسالروزشهادتامام جعفرصادق)ع( به صحنه نميروند.

براس//اس اين گزارش، نمايشهاي »اعتراف« به كارگرداني ش//هاب حسيني در تاالر اصلي، »صبحانه در غروب« به كارگرداني گلچهر دامغاني در تاالر قشقايي و »مده آ؛ فصل دوم« به كارگرداني ميالد نيكآبادي در تاالر چهارسو روز پنجشنبه 29 تيرماه اجرا دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.