حضورمرضيهوفامهرپساز7 سالبرصحنهتئاتر

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- نشستخبرينمايش»شبدشنههايبلند«62 تيرماه6931 درتماشاخانهپاليزبرگزارشد.درابتدايايننشستعليشمس)نويسندهو كارگردان نمايش( گفت: »اين متن تاكنون منتشر نشده و02 خرداد5931 نگارش آن پايان يافت و از همان روز نخست بازيگران نمايش براي من معلوم بودند كه چه كساني هستند. در اين كار هم مثل بقيه كارها حضور مولف در متن اصالت دارد و از شكست زماني و برخورد ناموازي با زمان استفاده كردهام. سعي ميكنم اين نمايشنامه را به زودي چاپ كنم.«

او اضافه كرد: »حضور مرضيه وفامهر، پس از هفت سال دوري از صحنه تئاتر اتفاق خجستهاي است.«

سپس مرضيه وفامهر، از بازيگران اين نمايش گفت: »متن علي شمس را خيلي دوست داشتم. در متن شخصيتهايي وجود دارند كه شبيه آن تا به حال نبوده. واقعا متني كه دقيق نوش//ته ش//ده باشد كم است و باز متني كه بخواهد دقيق اجرا شود كمتر. يك درونيتي در اين متن وجود دارد كه توضيحش برايم امكانپذير نيست. اين درونيت در اليههاي زيرين اين نمايشنامه قرار دارد كه با ظرافت هنري خوبي در متن اتفاق ميافتد. اميدوارم مخاطب هم آن را بفهمد.« نمايش »شب دشنههاي بلند« از يكم تا 31 مردادماه در نمايشخانه پاليز روي صحنه خواهد رفت.

افتتاح اين نمايش توسط پوريا شكيبايي انجام ميشود و اثر به زندهياد خسرو شكيبايي تقديم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.