جلوگیریازورشکستگیاپراتورها

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فن/اوریوزیر ارتباط//ات و فناوری اطالعات از عدم رفع فیلتر تلگرام صوتی خبر داد و گفتبرنامهایبرایرفعفیلترتلگرامصوتینداریم چرا که با وجود سه اپراتوری که قادر به ارائه این سرویس هستند نیازی به این کار نیست و رفع فیلتر تنها اپراتورها را ورشکست میکند.

محمود واعظی همچنین در خصوص سهم اشتغالزاییIT گفت: یکی از حوزههای ارزان برای اشتغالزایی، ارتباطات و فناوری اطالعات است. در شرکت مخابرات ایران نیز باید مساله اشتغالزایی و اس//تفاده از جوانان متخصص به صورت جدی دنبال شود.

وی با اشاره به لزوم اقتصادی شدن تعرفهها برای کاربران در کنار سوددهی شرکتها گفت: برنامه داریم بستههایی را تعریف کنیم که برای مردم اقتصادی باشد، در غیر این صورت آنها به سمت شبکههای اجتماعی خارجی میروند.

تغییر بستههای اینترنتی به نفع همه است

وزی//ر ارتباطات ب//ا بیان اینکه م//ردم امروز نمیتوانند IT را از س//بد خان//وار حذف کنند، اظهار کرد: برنامه داریم بستههایی را تعریف کنیم که برای مردم اقتصادی باشد. ممکن است فکر کنیم ای//ن کار در کوتاهمدت از درآمد میکاهد اما اگر نگاه درازمدت داش//ته باشیم، یک فرمول برد- برد است.

وی خاطر نشان کرد: باید با تعریف بستههای اقتصادی نوآوری داشته باشیم تا هم شرکتهای ارائهدهنده اینترنت و هم مردم از آن استفاده کنند. کشورهای جهان با مجموعه متعددی از بستهها طرفهستندبنابراینمانیزبایدبستههایترکیبی از صوت و دیتا داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر لزومارائهبستههایترکیبیصوتودیتا،ادامهداد: اپراتورها هم باید به این سمت بروند و قیمتها نیز باید برای مردم اقتصادی باشد در غیر این صورت آنها به س//مت شبکههای اجتماعی با محوریت صوت خواهند رفت.

محمود واعظی در م//ورد آخرین وضعیت تصمی//م برای توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت پرسرعت گفت: بحث مفصلی در این زمینه صورت گرفته اس//ت و شبههای که هماکنون وجود دارد این اس//ت که در صورتی که اینترنت کامال نامحدود ش//ود تقاضا برای آن زیاد شده و فعالیت زیاد ممکن است باعث شود ظرفیت شبکه انتقال کشور پاسخگوی این حجم تقاضا نباشد. بر این اساس ممکن است نیاز به توسعه در حوزه شبکه انتقال زیرساخت داشته باشیم.

وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه جلسهای توسط مدیرعامل شرکت زیرساخت و مدیرعمل ش//رکت مخابرات ایران انجام شده و قرار است نتیجه برنامهریزی صورت گرفته توسط این دو شرکت هفته آینده به ما اعالم شود تا بتوانیم بر اساسآنتصمیمنهاییرااتخاذکنیم.درحالیکه هیچ گونه قصدی برای افزایش تعرفهها در حوزه تلفن ثابت، اینترنت و موبایل نداریم.

وزیر ارتباطات در پاس//خ به این سوال که آیا برنامهای ب//رای رفع فیلتر تماس صوتی تلگرام وجود دارد، گفت: خیر برنامهای نداریم.

واعظی توضیح داد: چرا اصرار دارید سرویسی برای شرکتهای خارجی ایجاد کنیم در حالی که مخابرات و اپراتورهای موبایل میتوانند این سرویس را ارائه دهند. قرار نیست این شرکتها ورشکسته شوند.

ممنوعی/ت خدم/ات پرداخ/ت در شبکههایاجتماعیخارجی

واعظی در مورد خدمات پرداخت و تبلیغات در شبکههایاجتماعیخارجیهمچونتلگرامگفت: طبق مصوبات قانونی هر گونه خدمات پرداخت و تبلیغ//ات در ش//بکههای اجتماع//ی خارجی ممنوع است و این تصمیم در راستای حمایت از شبکههای اجتماعی داخلی گرفته شده است.

وی افزود: در مقابل به ش//بکههای اجتماعی داخلی این فرصت را دادهایم که اگر سه میلیون کاربر داشته باش//ند امتیاز تبلیغات دارند و در صورتی که پنج میلیون کاربر داشته باشند، امتیاز پرداخت به آنها خواهیم داد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هدف نهایی این است که تمام فعل و انفعاالت مالی و تبلیغاتی در بستر موبایل از طریق شبکههای اجتماعی داخلی باشد و کوچکترین امتیازی به شبکههای اجتماعی خارجی نمیدهیم.

به گفته وی در دنیا نیز شبکههای اجتماعی توسط دولتها راهاندازی نمیشوند بلکه با حمایت دول//ت و از طرق بخش خصوصی، دانش//گاهها و ش//رکتهای دانشبنیانها گرفته و اقتصادی میشود. پوستاندازیصنعتمخابرات واعظی با اشاره به تغییر شرکتهای مخابراتی به سمت TI، اظهار کرد: شرکتهای مخابرات در تمام دنیا در حال پوست انداختن هستند. تمام شرکتهایی که کار خود را با تلکام شروع کردند به سرعت به IT تغییر وضعیت میدهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ما نیز باید با توجه به نیازهای مردم و تحوالت تکنولوژی خود را تطبیق دهیم.

واعظی افزود: تفکرات ما نباید همان تفکرات گذشته باشد. دوران جنگ سرد در حوزه ICT پای//ان یافت//ه و وارد دوره جدیدی از تکنولوژی ش//دیم، بنابراین باید تغییرات//ی را ایجاد کنیم. همان طور که شاهدیم، جوانان ما شرایط امروز را فهمیدند و آن را در ایران اجرا کردند و شاهدیم ش//رکتهای کس//ب و کار حاصل تفکر جدید جوانان است.

وی با اش//اره به ایجاد ش//غل در حوزه،ICT خاطرنش//ان کرد: باید فضا را برای شرکتهای جدیدی که جوانان ایجاد میکنند، باز کنیم. اگر قرارباشدساالنهبیشاز001هزارشغلدرحوزه ICT و کسب و کارهای الکترونیکی ایجاد کنیم، حتما باید شبکه و آغوش خود را برای شرکتهای مختلف باز کنیم.واعظی با اشاره به اولویت دولت در راس//تای تولید و اشتغال، اظهار کرد: باید در س//الی که به تولید و اشتغال نامگذاری شده، از این فرصت برای حل مش//کل اشتغال استفاده کنیم. حوزه ما از زمینههایی است که میتوان با سرمایهگذاری کم اشتغال زیاد ایجاد کرد و ما به عنوان مسوول ایرانی نمیتوانیم نسبت به بیکاری بیتفاوت باش//یم. در مخابرات ایران نیز مساله اشتغال باید اولویت داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به شبکه ملی اطالعات به عنوان یکی از اولویتهای دول//ت، ش//ورای عالی فضای مج//ازی و وزارت ارتباطات، بیان کرد: همچنین توانستیم شبکه ملی اطالعات را اولویت ش//رکتهای خصوصی نیز قرار دهیم، بنابراین این شبکه اکنون میتواند در ایران کامل شود. البته همان طور که در کشور همه چیز در حال توسعه است و تولید محتوا ادامه دارد، شبکه هم در حال تکمیل است.

وع/ده س/رمایهگذاری 40 درصدی در مخابرات

واعظ//ی با بیان اینکه اگر یک ریال در زمینه توس//عه سرمایهگذاری شود، چند برابر برداشت خواهدشد،گفت:قولسرمایهگذاری04 درصدی به مخابرات میدهیم.

وی ب//ا اش//اره به تعرفهه//ای IT اظهار کرد: در وزارت ارتباطات نمیخواهیم به مردم فش//ار بیاید تا بازار بزرگ شود و از طرفی نمیخواهیم شرکتها دچار زیان شوند. همچنین باید توجه داشت وضعیت ما در مخابرات و IT با کارخانجات متفاوت است و اگر این شرایط را توسعه ندهیم با مشکل مواجه میشویم، بنابراین باید کاری کنیم که به مردم فشار نیاید و شرکتها هم سود ببرند و راه این موضوع افزایش انتخاب برای مردم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با بیان اینکه نگاه وزارتخانه به مخابرات با بسیاری از شرکتهای دیگر متفاوت شده، افزود: تا زمانی که تحول جدیدی در شرکت مخابرات در بخش دسترس//ی و زیرساخت ایجاد نشود، برنامههای این ش//رکت قابل اجرا نیست. شرکت مخابرات باید یک بنگاه بزرگ باشد و بخشهای مختلف را تحت حمایت خود قرار دهد تا هم خود رشد کند و هم به دیگران اجازه رشد دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.