چک کاغذی منسوخ میشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- نتایج یک بررسی در آمریکا نشان میدهد پیشرفت و همهگیر شدن بانکداری الکترونیک در آینده نزدیک به حذف چکهای کاغذی و کاهش شدید حضور فیزیکی در بانکها منجر میشود.

تحقیق مذکور که توسط موسسه ویوپست و از طریق گفتوگو با هزار آمریکایی صورت گرفته، نشان میدهد که حدود 80 درصد مردم آمریکا از اس//تفاده از روشه//ا و فناوریهای پرداخت الکترونیک و غیرکاغذی حمایتمیکنند.

نزدیک به 51 درصد پاس//خدهندگان گفتهاند که پرداختهای خود را به صورت الکترونیک انجام میدهند و 83 درصد نیز اظهار داشتهاند که استفاده از چکهای کاغذی تا 20 سال آینده به طور کامل منسوخ میشود. البته یکسوم پاسخدهندگان معتقد بودهاند که این امر تا پنج سال دیگر رخ میدهد.

براساس این بررسی تنها 11 درصد از کل شرکتهای تجاری موجود در آمریکا کماکان از روش صدور صورتحساب کاغذی استفاده میکنند. 54 درصد هم گفتهاند شرکتها به زودی صدور صورت حساب الکترونیک خودکار را که پرداخت آن بدون دخالت انسان ازطریق کسر پول حساب بانکی یا کارت اعتباری وی انجام میشود، آغاز خواهند کرد.

21 درص//د از این افراد پیشبین//ی کردهاند که واحد پول دیجیتال بیت کوین در 10 س//ال آینده به یک واحد پولی ارزش//مند در جهان مبدل میشود.

سهولتپرداخت،امنیتبیشتر،تسهیلهمکاریها،راحتیاطالعرسانی و دسترس//ی س//ریعتر به پول از مزایای استفاده از فناوریهای پرداخت الکترونیک است.پیش از این شرکت فارستر پیشبینی کرده بود استفاده از تلفن همراه برای پرداخت و تبادل پول تا س//ال 2021 س//االنه 20/3 درصد افزایش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.