پیامرسان آمازون در راه است

Jahan e-Sanat - - News -

شرکت آمازون مشغول راهاندازی یک برنامه پیامرسان است که قابلیت رقابت با شبکههای اجتماعی کنونی را دارد.

آم//ازون مش//غول راهاندازی یک برنامه پیامرسان به نام Anytime اس//ت. این ش//رکت خردهفروش//ی آنالین ب//رای بررس//ی ویژگیهای احتمال//ی برنام//ه تحقیقاتی میان مش//تریان خود انجام داده اس//ت. البته هنوز اطالعات دقیقی از شکل و جزییات نهایی این پیامرس//ان در دسترس نیست.

ب//ا توجه ب//ه تحقی//ق مذکور به نظر میرسد پیامرسانAnytime خدمت//ی باش//د ک//ه درآن تم//ام ویژگیها وجود دارد و حتی میتواند با ش//بکههای اجتماع//ی نیز رقابت کند. در این برنامه تمرکز روی ارسال پیامهای نوشتاری، صوتی، ویدئویی، قابلیت تماس و اشتراکگذاری عکس اس//ت. همچنین کاربران میتوانند فیلترهای مختلفی ب//رای عکسها و ویدئوه//ای خ//ود ب//ه کار گیرند. این پیامرس//ان دارای اس//تیکرها و GIFهای مختلف نیز است.

کارب//ران میتوانن//د تماسهای صوتی و ویدئویی با افراد یا گروههای مختل//ف برقرار کنن//د. همچنین به نظ//ر میرس//د این خدم//ت ایمن و رمزگذاری ش//ده باش//د که روی ان//واع دس//کتاپها و موبایلها کار میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.