9

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- به تازگی بدافزاری ب//رای نفوذ ب//ه رایانههای مک موسومبه OSXDok شناسایی ش//ده که با دستکاری سیستم عامل ی//اد ش//ده قابلیتهای امنیت//ی آن را از کار میاندازد. ای//ن بدافزار به دنبال س//رقت اطالعات ورود به سایتهای بانکداری الکترونیک است و تالش میکند پس از دستیابی به این اطالعات حسابهای بانکی کاربران را خالی کند.

بدافزار یاد شده از طریق ارسال ایمیلهای آلوده و مراجعه کاربران به برخی سایتها که این بدافزار در آنها مخفی شده، منتقل میشود. اولین بار موسسه امنیتیESET این بدافزار را در ماه می شناسایی کرد.

شرکت اپل از وجود این بدافزار مطلع شده و در تالش برای شناسایی روشها و مجوزهای مورد استفاده آن به منظور آلوده کردن رایانههاست اما موفقیت چندانی به دست نیاورده است. عامل یا عوامل طراحی بدافزار یادشده نیز هنوز شناسایی نشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.