دست رد فیسبوک به سینه دولت پاکستان

Jahan e-Sanat - - News - باتکنولوژی

فیسب//وک درخواس//ت دول//ت پاکس//تان ب//رای مرتب//ط ک//ردن حسابهای کاربری مردم این کشور به شمارههای تلفن همراه آنها را رد کرده است.

دولت پاکس//تان میگوید هدف از طرح این درخواس//ت شناس//ایی مالکان حس//ابهای کاربری اس//ت که محتوای نامناس//ب و غیرقانونی و ب//ه خصوص مطالب تند و افراطی مذهبی ارسال میکنند.

یکسخنگویفیسبوکدرواکنش به این درخواست اعالم کرده که این شرکت خود حسابهای کاربری قالبی را از این شبکه اجتماعی حذف میکند اما با هدف حفاظت از حقوق کاربرانش قصد ندارد شمارههای همراه آنها را که به حسابهای کاربریشان متصل است در اختیار دولت پاکستان قرار دهد.

ادعای فیسبوک در مورد حفاظت از حریم شخصی کاربران در پاکستان در ش//رایطی ص//ورت میگیرد که مدیران این ش//رکت همکاریهای گستردهای با دولت آمریکا و آژانس امنی//ت ملی این کش//ور دارند و به بهان//ه مقابل//ه با تروریس//م و حفظ امنیت ملی ایاالت متحده دادههای خصوصی کاربران را در اختیار کاخ سفید قرار میدهند.

فیسبوک همچنی//ن اطالعات خصوصی کاربرانش را برای کس//ب درآم//د در اختی//ار ش//رکتهای تبلیغاتی قرار میدهد.

فیسب//وک در توضی//ح عل//ت مخالف//ت خ//ود با این درخواس//ت دول//ت پاکس//تان همچنین مدعی شده که افراد خریدار سیم کارت در این کش//ور اثر انگشت و مشخصات دقیق محل س//کونت خ//ود را ثبت میکنند و لذا افشای شماره گوشی مالک هر حس//اب کاربری به معنای تس//هیل امکان دستگیری او توسط دولت خواهد بود. دولت پاکس//تان هنوز واکنش//ی به این ادعاها نشان نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.