گوگل به تبعیض جنسیتی متهم شد

Jahan e-Sanat - - News - تازه ها

یک قاضی در آمریکا گوگل را مجبور کرد که جزیی//ات پرداخت حقوق به کارمندان//ش را اع//الم کند تا تکلیف اتهام//ات مطرح ش//ده درب//اره وجود تبعیض سیستماتیک علیه کارمندان زن این شرکت روشن شود.

روزنامه گاردین گ//زارش داد: حاال گوگل در شرایط سختی قرار گرفته و باید جزییات حقوقی که به کارمندانش پرداخت میکن//د را در اختیار دولت آمریکا ق//رار ده//د. وزارت کار آمریکا تحقیقات//ی را در این زمینه آغاز کرده و گ//وگل مجبور اس//ت با اعضای تیم تحقیقاتی این پرونده همکاری کند.

گوگل متهم شده که نگاه متفاوتی نس//بت به کارمندان مرد و زن داشته و حتی گفته میش//ود نوعی تبعیض سیستماتیک در این میان وجود دارد.

به حک//م این قاضی، گ//وگل باید جزییات اطالعات مرب//وط به هزاران کارمند خود و مصاحبههایی که با آنها در حین استخدام انجام داده را در اختیار وزارت کار آمریکا قرار دهد.

گفته میشود گوگل باید اطالعات پرداختی مربوط به هشت هزار کارمند خود را به دولت آمریکا ارائه کند و این درحالی اس//ت که در ابتدا وزارت کار این کش//ور تقاضای 25 ه//زار مورد را مطرح کرده بود.

باز شدن پای گوگل به این پرونده در حالی صورت میگیرد که این شرکت به تازگی با اتهام مهم دیگری نیز روبهرو شده است. گروهی از کارشناسان اعالم کردهاند که گوگل میلیونها دالر صرف پروژههای تحقیقات//ی کرده تا نظرات عمومی درباره مسایل مختلف را تحت تاثیر قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.