تشکیل گروه تخصصی ضدتروریستی توسط تلگرام

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

پس از آنکه دولت اندونزی اعالم کرد تلگرام را در این کشور مسدود میکند، این پیامرس//ان اعالم کرد مشغول ایجاد گروهی از ناظران آشنا به زبان اندونزیایی است تا محتویات تروریستی سریعتر گزارش شوند.

پ//س از آنکه مقام//ات اندونزی دسترسی به تلگرام را محدود کردند، این پیامرس//ان اعالم کرد مش//غول ایج//اد گروهی از ناظرهایی اس//ت ک//ه با فرهن//گ و زب//ان اندونزیایی آش//نا هس//تند. هدف از این اقدام حذف س//ریعتر محتویات مربوط به تروریسم است.

پ//ل دوروف در پیام//ی توئیتری اع//الم کرد؛ تلگ//رام نتوانس//ته به سرعت به درخواست دولت اندونزی پاسخ دهد اما اکنون مشغول تغییر شرایط است.

این درحالی اس//ت که دور روز پی//ش وزارت مخاب//رات و اطالعات فن//اوری اندونزی اعالم ک//رد، این کشور تصمیم دارد تلگرام را به طور کامل ممنوع کند.

یکی از مقامات وزارت مخابرات و اطالع//ات فن//اوری ای//ن کش//ور میگوی//د: گروههای ش//بهنظامی با استفاده از این اپلیکیشن، نیرو جذب میکردند. عالوه بر آن از تلگرام برای انتش//ار پیامهای خطرناک استفاده میش//د. همچنی//ن تروریس//تها روشهای مختل//ف اجرای حمالت از جمله س//اخت بمب را به وس//یله این پیامرس//ان برای یکدیگر ارسال میکردهاند.

اخیرا پلیس این کشور گروهی از شبهنظامیان را دستگیر کرده است. آنان اعتراف کردهاند تلگرام وس//یله ارتباطی آنان با یکدیگر و همچنین راه دریافت دس//تور و شیوه اجرای حمالت بوده است.

به گفت//ه دوروف، تلگرام اکنون کاناله//ای م//ورد نظر را مس//دود کرده است.

همچنین مشغول ایجاد گروهی از ناظران آش//نا ب//ا فرهنگ و زبان اندونزیایی است تا بتوانند محتویات تروریستی را سریعتر گزارش کنند. تلگرام در این کش//ور چند میلیون کاربر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.