عملکرد بانکهای خصوصی در حمایت از تولید مطلوب نیست

Jahan e-Sanat - - News -

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بانکهای خصوصی در حمایت از تولید و پرداخت تسهیالت در استان اردبیل عملکرد مطلوبی ندارند. حامد عاملی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه ابالغیه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیالت رونق تولید شامل تمام بانکهاست اما بانکهای خصوصی اقدامی در این خصوص ندارند. وی افزود: انتظار میرود بانکهای خصوصی حداقل در جلسات ستاد تسهیل با هدف بررسی طرحها حضور یابند که متاسفانه حتی از این اقدام خودداری میکنند.

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان تاکید کرد: مصوبه بانک مرکزی شامل سه گروه تسهیالت سرمایه در گردش، منابع طرحهای نیمهتمام و بازسازی و نوسازی صنایع است که در بخش تامین مالی طرحهای نیمهتمام بانکهای ملت و صادرات در استان از پرداخت سر باز میزنند.

عاملی افزود: عالوه بر این با هدف رقابتپذیر شدن، توسعه صادرات و ارتقای کیفی تولیدات واحدهای تولیدی پرداخت تسهیالت نوسازی و بازسازی ضروری است که متاسفانه در این راستا اقدامات کافی نیست و انتظار داریم بانکها به این بخش از تسهیالت توجه نشان دهند. وی افزود: با توجه به پرداخت تسهیالت به صنوف تولید، در استان اردبیل درخواست صنوف در حال بررسی و جمعبندی است تا با هدف رفع نیازها، پرداخت تسهیالت در دستور کار قرار گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص آخرین وضعیت فعالیت ستاد تسهیل استان در سال جاری گفت: تاکنون 112 طرح متقاضی دریافت تسهیالت شدهاند که در چهار کمیته 100 طرح بررسی شده است. عاملی متذکر شد: پرداخت تسهیالت به 41 طرح مصوب شده و با رد چهار طرح، مابقی در دست بررسی بیشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.