امکانساختهواپیمای02نفرهدرداخل

Jahan e-Sanat - - News -

یک فعال صنفی صنایع هوافضا گفت: اگر در سالهای گذشته به جای مطرح کردنبحثساختهواپیمای051 نفره،ازساختهواپیماهای02 نفرهحمایت میشد،االنایرتاکسیدرفرودگاههایکوچکفعالبود.مسعودقاسمیدرگفتوگو بامهر،دربارهساختهواپیمادرداخلگفت:اعتقادیبهطراحیوساختهواپیمای بزرگ در داخل ندارم و بیشتر اعضای اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران نیز با من همراه هستند. قرار نیست از اول چرخ را اختراع کنیم و با هزینه زیاد بعد از سالها به جایی برسیم که االن دنیا رسیده است. وقتی هواپیما تولید میشود دیگر نیازی بهساختهواپیمادرداخلکشورنیست.رییساتحادیهصنایعهواییوفضاییایران افزود:ازطرفدیگرمعتقدمقرارنیستمصرفکنندهصرفتولیداتدیگرکشورها باشیمبلکهمیتوانیمباانتقالتکنولوژیبهداخلوازقطعهسازیشروعکردهوسپس درصدیازتولیداتشرکتهایمعروفمانندایرباسوبویینگرادرداخلانجامدهیم و پس از آن بتوانیم در طوالنیمدت به یک هواپیماساز تبدیل شویم. همان کاری که چینیها کردند، ابتدا قطعهساز ایرباس شدند و در حال حاضر هواپیمای ایرباس راتحتلیسانسفرانسهدرچینتولیدمیکنند.ماهممیتوانستیمباقراردادیکهبا ایرباسبرایخرید001 فروندایرباسداشتیمموضوعانتقالتکنولوژیوتولیدقطعه در داخل را قید کنیم.وی با اشاره به شعارهایی که در دولت گذشته مبنی بر ساخت هواپیمای051 نفره در ایران داده میشود، تصریح کرد: این کار عمال نشدنی است ولیمیتوانیمباحمایتازصنایعهواپیماسازیداخلکهدرحالحاضرچندشرکت هواپیمایکوچکتولیدمیکنندبهیکتولیدکنندههواپیمادردرازمدتتبدیلشویم. هرچندسازندگانهواپیماهایکوچکنتوانستهاندمحصوالتخودرابفروشندولی تعدادی تولیدکننده پرندههای تکموتوره که تکنولوژی آن را از تولیدکننده اصلی به ایران منتقل کرده بودند در فروش محصوالت خود موفق بودهاند.

قاسمیبااشارهبهشرایطسختتحریمکههمکاریشرکتهایخصوصیتولید قطعه هواپیما با دولت در کشور توانست صنعت هوایی را سرپا نگه دارد، خاطرنشان کرد: در جریان مذاکرات برجام و خرید و هواپیما متاسفانه کرسی بخش خصوصی خالی بود و دولت همه منافع خرید هواپیماهای نو را برای خود میخواست. این در حالیاستکهپیشازلغوتحریمهابخشخصوصیباتولیدیاوارداتقطعاتموردنیاز در بخشهای تجاری و نظامی توانست این صنعت را از زمینگیر شدن نجات دهد.

قاسمی در پاسخ به پرسشی درخصوص خرید هواپیمایATR وامکانساخت هواپیماهای کوچک به جای آن اظهار کرد: اگرچه هواپیماهای ATR برای رونق فرودگاههای کشور مناسب است اما امکان ساخت هواپیمای 10 تا 15 نفره را در میان مدت در داخل داشتیم. اگر دولت در سالهای گذشته حمایت میکرد و به جایسرمایهگذاریبرایساختهواپیماهای051 نفرهازتولیدهواپیماهای01، 15 تا02 نفره در داخل پشتیبانی میکرد امروزه میتوانستیم این هواپیماها را در ایرانتولیدکنیموبسیاریازفرودگاههایشهرهایکوچکرابااستفادهازایرتاکسی و هواپیمای بومی رونق میدادیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.