بهسازیسیستمفیلتراسیونآبشهرگورابزرمیخ

Jahan e-Sanat - - News -

به منظور ارتقای کیفیت آب گوراب زرمیخ نسبت به بهسازی سیستم فیلتراسیون مخزن هزار مترمکعبی این شهر اقدام شد. علی روحاالمین، مدیر امور آبفای صومعهسرا با اشاره به لزوم خدماترسانی مناسب و ارتقای کیفی آب شرب اظهار داشت: بهسازی سیستم فیلتراسیونمخزنهزارمترمکعبیگورابزرمیخباهزینهکرد059 میلیونریالانجامشدوکیفیتآبخروجیتصفیهخانهافزایش یافت. وی با تاکید بر اینکه عملکرد صحیح سیستم فیلتراسیون موجب ارتقای کیفیت آب خواهد شد، تصریح کرد: بهسازی سیستم فیلتراسیون میزان کدورت خروجی آب را تا زیر یک واحد NTU کاهش خواهد داد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.