موافقت دولت با اجرای برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در تهران

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه اطالعرسانی دولت- جلسه هیات دولت هیات وزیران به ریاست روحانی رییسجمهور تش//کیل جلس//ه داد و در آن جلس//ه برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین، موافقت دولت با تداوم اجرای برخی از پروژههای مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی، حمایت دولت از خانوارهایی که در اثر مخاطرات طبیعی سرپرست خود را از دست میدهند، موافقت دولت با واردات خودروهای آتشنشانی با قدمت حداکثر پنج سال به تصویب رسید.در ابتدا هیات وزیران برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران را با هدف توجه و اهتمام هرچه بیشتر دستگاهها به علل، پیامدها و راهکارهای مبارزه با آن و نیز به منظور افزایش ایمنی در حوزه شریانهای حیاتی شهر تهران با رویکرد پیشگیرانه، تصویب کرد. سپس هیات وزیران با صدور مجوز برای تداوم اجرای برخی از های مشمول ارزیابی اثرات زیستمحیطی فاقد مجوز و دارای پیشرفت فیزیکی با رعایت شرایط خاص موافقت کرد. پروژههای یاد شده شامل آزادراه کنارگذر دوم جنوبی تهران در استانهای قزوین، البرز، مرکزی و تهران، سد شفارود در استان گیالن و سد و نیروگاه آبی خرس//ان 3 در اس//تان چهارمحالوبختیاری هستند.در ادامه دولت در راستای توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر و نیازمند جامعه به خصوص افرادی که سرپرس//ت خانواده خود را هنگام بروز مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله ...و از دست میدهند، وزارت راهوشهرسازی را موظف کرد در اسرع وقت با همکاری وزارت کش//ور نسبت به بازسازی واحدهای مسکونی افراد یاد شده اقدام کند. هیات وزیران همچنین مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون ریال کمک بالعوض به صورت هزینهای به وزارت راهوشهرسازی اختصاص داد تا جهت احداث 15 واحد مسکونی به خانوارهایی که سرپرست خود را در روستای چنار به دلیل وقوع سیل از دست دادهاند اختصاص دهند. سقف هزینه هر واحد مسکونی 300 میلیون ریال است که برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه میشود.دولت به منظور تجهیز امکانات الزم در جهت مقابله با حوادث و ضرورت بهرهمندی تمامی دستگاههای امداد و نجات از خودروهای آتشنشانی و تجهیزات روز دنیا، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واردات خودروهای آتشنشانی و تجهیزات مرتبط با آنها با قدمت حداکثر پنج سال ساخت به شرط عدم تولید در داخل کشور و صرفا با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش موافقت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.