سهم 21 درصدی صنعت از مصرف برق

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل گفت: 21 درصد از برق تولیدی این استان در بخش صنعتی مصرف میشود. علیرضا علیزاده تصریح کرد: مشترکین صنعتی برق استان اردبیل نزدیک به یک درصد از کل مشترکین را شامل میشوند و میزان مصرف برق در بخش صنعتی استان رقم ناچیزی است.

وی افزود: مصرف 21 درصدی برق استان در بخش صنعتی در وضعیتی است که در برخی استانها مصرف برق بخش صنعتی بیش از 50 درصد است. مدیرعامل توزیع برق استان تاکید کرد: مجموع مشترکین برق اردبیل 520 هزار مورد اس//ت که در س//ال گذشته هزار و 500 مگاوات ساعت انرژی مصرف کردهاند. به گفته علیزاده از این میزان 40 درصد در بخش خانگی، 12 درصد در بخش ادارات، 8/5 درصد در بخش تجاری، 15 درصد در بخش کش//اورزی و 21 درصد در بخش صنعتی مصرف ش//ده اس//ت. وی افزود: 82 درصد از مش//ترکین برق اردبیل بخش خانگی است و بیشترین میزان مصرف را نیز به خود اختصاص داده است که این رقم نشان میدهد اردبیل، استان صنعتیای نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.