امسال0001 کیلومتربهراههایکشور اضافه میشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل گفت: تا پایان دولت یازدهم حدود 300 کیلومتر راه به افتتاح میرسد. همچنین امسال هم حدود 1000 کیلومتر راه اصلی و آزادراهی تکمیل و بهرهبرداری میشود. محمدرضا کدخدازاده با اشاره به تحقق اهداف شرکتساختدرتوسعهراههایکشورگفت:درسالمالیگذشتهبهرهبرداری وتکمیل059 کیلومترراهاصلیوآزادراهیرادردستورکارخودقراردادهایم که در حال حاضر116 کیلومتر از این هدفگذاری به نتیجه رسید و پایان سالگذشته054 کیلومترراهاصلیوبزرگراهزیرعبورقرارگرفت.اینمقام مسوولتاکیدکرد:البتهافتتاحوتکمیلپروژههایباقیماندهمنوطبهتخصیص اعتباراتموردنیازدرموعدمقرراست.کدخدازادهادامهداد:پروژههایباقیمانده به طول تقریبا 300 کیلومتر که تا پایان دولت یازدهم و تا شهریورماه به افتتاح میرسند از پروژههای ملی کشورمان محسوب میشوند که با افتتاح آن بخش//ی از کریدور ش//مال به جنوب و بخشی از کریدور شرقی- غربی کشورمانافتتاحخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.