فاینانسخریدهواپیماتامیننشد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-رییسسازمانهواپیماییکشوریازادامهمذاکرهبافاینانسورها برای تامین منابع مالی خرید هواپیماها خبر داد و گفت: ایرباس و ایتیآر برایتامینقسمتیازفاینانساعالمآمادگیکردهاند.علیعابدزادهاظهارکرد: هنوزمذاکرهبافاینانسکنندههاادامهداردوهمکاراندرهواپیماییجمهوری اسالمیایرانپیگیراینموضوعهستند.ویتصریحکرد:همچنینکمپانیهای ایرباس و ایتیآر نیز این آمادگی را دارند که تامین قسمتی از فاینانس را بهعهده بگیرند.یکی از موانعی که خرید هواپیما از ایرباس، بویینگ و ایتیآر را با مانع جدی مواجه کرده، مباحث مربوط به تامین منابع مالی است. این مساله طی ماههای اخیر به چالشی اساسی برای وزیر راهوشهرسازی و برخی زیرمجموعه وزارتخانه تحت مدیریت وی تبدیل شده است، موضوعی که تاکنون دولت و وزارت راهوشهرسازی نتوانستهاند آن را حل کنند بهطوریکه هفت فروند هواپیمایی که تاکنون به ایران وارد شده )سه فروند ایرباس و4 فروند ایتیآر( نقدا و از محل منابع صندوق توسعه ملی خریداری شدهاند. تامینمنابعمالیخرید002 فروندهواپیمابرایایرانایرپاشنهآشیلقراردادها با بویینگ، ایرباس و ایتیآر به شمار میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.