گروههاي پيشرو تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - News -

در هفتهه//اي اخير نرخه//اي جهاني فلزات و ساير كاموديتيها رش//د قابل توجهي داشته و صناي//ع مربوط به اين گروه ني//ز متاثر از اين رشد قيمتها ش//اهد افزايش جذابيت و اقبال بازار بودند. مهدي محمودي، مدير صندوقهاي سرمايهگذاري در گفتوگو با سنا، درباره صنايع برتر بازار با اشاره به بهبود شرايط صنايع بزرگ بازار گف//ت: در هفتههاي اخير نرخهاي جهاني فلزات و س//اير كاموديتيها رش//د قابل توجهي داشته است. به گفته وي فوالد در اين مدت شاهد رشد قيمت 23 درصدي بوده است و همين طور شركتهاي گروه فلزات و كانيهاي فلزي شاهد اختالف زيادي در نرخهاي بودجه و قيمتهاي فروش هستند. اين فعال بازار سرمايه با اشاره به اينكه ش//رايط فوق باعث شده گزارشهاي سه ماهه ش//ركتهاي اين گروه حاكي از خبرهاي خوبي باش//د، افزود: ش//ركتهاي گروه فوالد با اختالف قابل توجهي در نرخهاي بودجه با فروش مواجهند كه از اين اختالف ميتوانند تعديلهاي خوبيشناساييكنند.اينكارشناسبازارسرمايهبا اشاره به اينكه P/E اين گروه از ميانگين P/E بازار پايينتر و در محدودههاي 5 است، گفت: شرايط بنيادي مناس//ب و قيمت جذاب سهم اين گروه را به گزينه خوبي براي سرمايهگذاري بلندمدت و حتي كوتاهمدت تبديل كرده است. محمودي به رشد قيمت جهاني روي و مس نيز اشاره كرد و افزود: اين گروه نيز با رشد قيمتهاي جهاني شرايط خوبي را تجربه ميكنند. به گفته وي در حال حاضر قيمت جهاني مس به نرخ اين كاال در بودجه شركت ملي مس تفاوت قابل توجهي دارد. وي با اش//اره به رشد قيمت سهم در گروه روي گفت: هرچند گروه روي متاثر از رشد قيمتهاي جهاني ش//اهد اقبال بازار بودن//د اما هنوز نوبت به گروه مس نرس//يده است. مدير صندوقهاي سرمايهگذاري تامينسرمايه لوتوس پارسيان نيز گروه ديگر بازار را كه ميتوان از آن به عنوان گروه برتر ياد كرد، صنعت غذا دانست و افزود: در اين گروه نيز شرايط خوب است. گزارشهاي ماهانه اين شركتها حاكي از نرخهاي فروش خوب در شركتهاي غذايي است، همچنين حجم فروش نيز در اين شركتها قابل توجه است و احتماال گزارشهاي سهماهه آنها نيز با خبرهاي خوبي همراه است. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه به تعديلهاي مثبت گروه پااليشي اشاره كرد و افزود: اين گروه نيز در حال انتشار گزارشهاي سه ماهه خوبي هستند و چشمانداز روشني در انتظار اين گروه است. به گفته محمودي در صورتي كه تعامل خوب وزارت نفت با شركتهاي پااليشي ادامهدار باش//د، ميتوان به چشمانداز اين گروه اميدوار بود. وي قيمت جهاني نفت را ريسك مهم اين گروه دانست و اظهار داشت: در سه ماهه آخر قيمت نفت نزولي بوده و باعث شده سرمايهگذاران درباره گروههاي پااليش//ي تامل بيشتري كنند. همچنين پيشبينيها و چشمانداز قيمت نفت به گفته موسس//ات بينالمللي در محدودههاي 40 تا 45 دالر است كه اين موضوع نكته منفي براي اين گروه محس//وب ميشود. وي در ادامه گروه كانيهاي فلزي را نيز از جمله صنايع برتر بازار دانست و ادامه داد: نرخهاي فروش اين گروه متاثر از نرخ فروش محصوالت فوالد خوزستان است و احتماال بايد منتظر گزارشهاي سه ماهه خوبي از اين گروه نيز باشيم چراكه اين گروه در گزارشهاي ماهانه قيمتهاي مناسب و حجم فروش بااليي داشتند. رفت و آمد 25 نماد از س//ويي ديگر روز گذشته در پايان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار چهار نماد بازگشايي و 21 نماد متوقف شد. به گزارش بورسهاي تهران، نمادمعامالتيشركتهايسرمايهگذاريگروهتوسعه ملي)وبانك( پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساالنهمبنيبرتقسيمسودنقدي،عموميفوقالعاده مبني بر اصالح اساسنامه، نفت سپاهان )شسپا(، آبسال)البسا(پسازبرگزاريمجمععموميعادي ساالنهمبنيبرتقسيمسودنقدي،نساجيبروجرد )نب//روج( پس از برگ//زاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون تقسيم سود نقدي بازگشايي شدند. همچنيننمادمعامالتيشركتهايسرمايهگذاري پارستوشه)وتوشه(،سالمين)غسالم(،لبنياتكالبر )غالبر(،توليديوصنعتيدرخشانتهران)پدرخش(، پتروش//يمي خارگ )شخارك(، ملي صنايع مس ايران )فملي(، مهندسي نصير ماشين )خنصير(، لبنيات پاستوريزه پاك )غپاك(، پتروشيمي شيراز )شيراز(، سرمايهگذاري گروه صنعتي ملي )وملي(، معادنمنگنزايران)كمنگنز(،نفتبهران)شبهرن(، توسعهصنايعبهشهر)وبشهر(،فوالدمباركهاصفهان )فوالد(، صندوق بازنشستگي كشوري )وصندوق(، صنايعسرماآفرينايران)لسرما(،ايرانخودروديزل )خاور(،گروه صنعتي پاكشو )پاكشو(، پارس خودرو )خپارس(، سراميكهاي صنعتي اردكان )كسرا( و بهنوش ايران )غبهنوش( جهت برگزاري مجمع عموميعاديساالنهبهمنظورتصويبصورتهاي ماليمتوقفشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.