آغاز عرضه گندم در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاال در حال//ي روز گذش//ته ميزبان عرض//ه س//ه ه//زار و 331 تن گندم خوراكي استانهاي اردبيل، مركزي، زنجان، خراسانشمالي در قالب طرح قيمت تضميني بود كه اين اتفاق براي اولينبار اس//ت كه در اين بورس رقم ميخورد. به گ//زارش بورس كاال، از اينرو قرار است دو هزار و 45 تن جو دامي در قالب طرح قيمت تضميني، چهار ه//زار تن گن//دم دوروم، 241 هزار تن گن//دم خوراكي، يكهزار و 625 تن شكر سفيد، 300 تن روغن خام و 300 ت//ن ذرت دانهاي نيز در ت//االر محصوالت كش//اورزي عرضه ش//ود. براساس اين گزارش؛ سياست قيم//ت تضميني، طرح//ي جديد و نوپا در بخش كش//اورزي است كه با همكاري ب//ورس كاال و وزارت جهاد كشاورزي، مورد توجه فعاالن بخش كش//اورزي و دولت قرار گرفته است و از اي//ن طرح به عن//وان جايگزين سياس//ت خريد تضمين//ي گندم ياد ميشود. همچنين اين طرح ملي روي محصوالت جو، ذرت، برنج و گندم اجرا ميشود و مزاياي اين طرح بهگونهاي است كه اين طرح بهترين شيوه براي دريافت سريع مطالبات، رشد كيفيت محصوالت و رشد بهرهوري در بخش كشاورزي است. افزون بر اين از مزاياي مه//م ط//رح قيمت تضمين//ي براي كش//اورزاني كه محصوالتشان را در انبارهاي استاندارد مورد تاييد بورس ميگذارند اين اس//ت ك//ه به زودي شرايط براي اخذ تسهيالت بانكي به پش//توانه محصوالت انبار شده و ارائه گواهي سپرده كااليي به بانكها مهيا ميشود. درخصوص ديگر مزيتهاي اين طرح بايد گفت استانداردس//ازي محل نگهداري و س//ولههاي غالت از جمله اين موارد است؛ بهطوريكه اين طرح هم براي دولت، هم كشاورز و هم صاحبان مشاغل مرتبط با محصوالت كشاورزي از جمله بستهبندي، صنايع غذاي//ي و تج//ار در س//طح داخلي و خارجي سودمند است. نوسانبازارآتيسكه افزونبراين،حجممعامالتآتيسكه روز گذشته در بورس كاال به چهار هزار و 826 قرارداد رسيد. در همين حال ارزش معامالتنيزبه046 ميلياردريالرسيد. اين در شرايطي است كه روز گذشته در بازار نقدي، هر سكه طرح جديد با رشد سه هزار توماني به قيمت يك ميليون و 210 هزار تومان معامله شد. در بازار آتي هم همسو با رشد اندك قيمتها در بازار نقدي، بهاي سه سررسيد افزايشي اندك داش//ت و سه سررس//يد ديگر هم افت كردند.درهمينحالرشدطاليجهاني در معامالت پايان هفته در شرايط روند كمنوساننرخدالرعاملحمايتازقيمت سكه شد. پس از رسيدن اونس جهاني به كف 1204 دالري در هفته اخير، در روزهاي پاياني هفته افت شاخص دالر با آمارهاينامناسباقتصاديآمريكا،اونس طالراتاسقف0321 دالرينزديككرد اما همچنان مقاومت سطح مزبور دور از انتظار نيست. به اين ترتيب در معامالت س//كه آتي در روز گذش//ته، همس//و با بازار نقدي 3 سررسيد روندي افزايشي و 3 سررس//يد ديگر ني//ز منفي بودند، بهطوريكه قرارداد سكه آتي سررسيد تيرماهس//ال69 0/19اب درصدكاهش با رقم يك ميلي//ون و 210 هزار تومان موردمعاملهقرارگرفت.قراردادسكهآتي سررسيد شهريور ماه افت31/0درصدي را تجربه كرد و با رقم يك ميليون 237و هزار تومان دادوستد شد.در همين حال قراداد آتي س//كه سررسيد آبان ماه نيز با رقم يك ميلي//ون و 266 هزار تومان خريداري شد كه نسبت به روز يكشنبه 0/03 درصد كاهش داش//ت.از س//وي ديگر قرارداد س//كه آتي تحويل ديماه نيز ب//ا 0/08 درصد افزايش با رقم يك ميليون و 295 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد س//كه آتي تحويل اس//فندماه نيز نسبت به روز يكشنبه با افزاي//ش1/0 درص//ديمواجهوبارقم يكميليونو823 هزارتومانخريداري شد. همچنين قرارداد سكه آتي تحويل ارديبهشتماهسال79 همبا41/0 درصد افزايش يك ميليون و 358 هزارتومان دادوستد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.