شناسايي سود 271 ريالي »كچاد«

Jahan e-Sanat - - News -

شركتمعدنيوصنعتيچادرملوصورتهايماليمنتهيبه03 اسفند 1395 را با سرمايه82 هزار 215و ميليارد ريال به صورت حسابرسيشده منتشر كرد. شركت معدني و صنعتي چادرملو در دوره 12 ماهه يادشده مبلغ هفت هزار و 654 ميليارد و 168 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 271 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال مالي 49، معادل 22 درصد كاهش نشان ميدهد. »كچاد« سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ شش هزار و 576 ميليارد و 866 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآور ميشود اين شركت در دوره مشابه سال 49، مبلغ پنج هزار و 973 ميليارد و 90 ميليون ريال سود خالص و 349 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.