رشد 75 درصدي سود »شپنا«

Jahan e-Sanat - - News -

پااليش نفت اصفهان صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 را با سرمايه 20 هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت پااليش نفت اصفهان در دوره 12 ماهه يادشده مبلغ 11 هزار و 460 ميليارد و 776 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 573 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل 75 درصد افزايش داش//ته است. همچنين »شپنا« سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ پنج هزار و 185 ميليارد و 571 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآور ميشود اين شركت در دوره مشابه سال 49، مبلغ شش هزار و 547 ميليارد و 545 ميليون ريال سود خالص و 327 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.