شفافسازي21 ماهه»فسپا«

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنعتي س//پاهان صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 را با س//رمايه 650 ميليارد ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. گروه صنعتي سپاهان در دوره 12 ماهه يادشده مبلغ 155 ميليارد و 67 ميليون ريال س//ود خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 239 ريال سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه سال مالي 49، معادل 203 درصد افزايش نشان ميدهد. »فسپا« سود انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 258 ميليارد و 423 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآور ميشود اين شركت در دوره مشابه سال 49، مبلغ 51 ميليارد و 351 ميليون ريال س//ود خالص و 79 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.