تجارت فرامرزی در سراشیبی

Jahan e-Sanat - - News - تجارتخانه بازار

گ/روه بازرگان/ي- ب//ا وج//ود تالشه//اي دولت در مس//ير بهبود محيط كس//بوكار كش//ور، اما هنوز تغيير اساس//ي و محسوس//ي در اين زمينه صورت نگرفته است و گذشته از مسايل و مشكالتي كه به اين دليل در داخل كشور وجود دارد، رتبه ايران در ش//اخصهاي فرامرزي نيز بسيار پايين است و وضعيت نابساماني را از كشور در فضاي بينالمللي به نمايش ميگ//ذارد. اين در حالي اس//ت كه عالوه ب//ر تاكيد مكرر پارلمان بخش خصوص//ي و مجلس، كارشناس//ان نيز در اظهارنظرهاي گوناگون، همه يكصدا خواستار توجه دولت آينده به بهبود محيط كسب و كار و همچنين بهبود شاخصهاي بينالمللي ايران هس//تند. بر همين اس//اس چندي پيش اتاق بازرگاني ايران با همكاري دول//ت و مجلس بررس//ي چگونگي بهبود محيط كسبوكار را در برنامه كاري خود قرار داد تا به اين ش//كل، پنج شاخصي كه طبق گزارش بانك جهاني، اي//ران پايينتري//ن رتبهها را در آنه//ا دارد، م//ورد توج//ه قرار گيرد. بر اين اس//اس همچنين طبق توافقات مقرر شد اتاق مشهد، موضوع ورشكس//تگي و پرداخت ديون، اتاق ته//ران وضعيت تج//ارت فرامرزي و برونمرزي كسبوكار، اتاق اصفهان، حمايت از س//رمايهگذاران خرد، اتاق تبريز، شروع كسب كار و اتاق شيراز نيز روند دريافت اعتبارات كسبوكار را در برنام//ه كاري خود قرار دهند و پس از بررس//يهاي الزم و مطالعات مقايسهاي با ساير كشورها، راهكارهاي منطقي براي حل آنها ارائه كنند.

در همين راستا اتاق تهران اولين گزارشازگزارشهاي5گانهراباعنوان »وضعيت رويه فعلي تجارت فرامرزي به تفكيك واردات و صادرات، مشكالت موجود و راهكارهاي پيشنهادي« طي نشس//تي در اتاق بازرگان//ي ايران با حضور نمايندگاني از پنج اتاق بزرگ كشور، كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران، وزارت اقتصاد، گمرك، سازمان استاندارد، س//ازمان توسعه تجارت، سازمان بنادر و تعدادي از تشكلهاي اقتصادي، ارائه داد.

ارس/ال اطالعات نادرست به بانک جهاني

بر اين اساس اتاق تهران شاخص »وضعي//ت تج//ارت فرام//رزي و برونمرزي كس//بوكار« را كه طبق گ//زارش بان//ك جهاني، اي//ران رتبه پاييني در آن دارد، مورد بررسي قرار داده است. براساس گزارش تهيه شده، بخش قابل توجهي از پرسشنامههايي كه بانك جهاني در مورد شاخصهاي محيط كسب وكار از فعاالن اقتصادي ايران دريافت ميكند، از سوي فعاالن اقتصادي ايران بهطور دقيق و آگاهانه تكميل نميشوند در حالي كه آموزش اين مساله ميتواند راهكار خوبي براي ارس//ال اطالعات درس//ت از اقتصاد كشور به بانك جهاني باشد.

در اي//ن ميان مقايس//ه وضعيت ايران با كشورهاي منطقه، كشورهاي همس//طح ايران ك//ه از نظر تجارت فرام//رزي ش//رايط بهت//ري دارند و كش//ورهاي پيش//رو در ام//ر تجارت فرامرزي از بخشه//اي كليدي اين گزارش به ش//مار ميآيد كه ميتوان با اقدامات اين كش//ورها براي بهبود شاخص مورد نظر آشنا شد.

در اي//ن گ//زارش، تايي//د گواهي فني بازرس//ي براي تجارت و حذف گواه//ي انطباق كااله//اي وارداتي و صادراتي، اصالح كارمزد اس//تاندارد در ام//ر تج//ارت، سادهس//ازي الزام صدور وكالتنامه رسمي براي كارگزار گمركي، تسهيل فرآيند تهيه و ارائه گواهي بازرس//ي، كاهش اسناد الزم براي پذيرش اظهارنامه، سادهسازي فرم اظهارنامهها، تسريع ظهرنويسي اسناد گشايش اعتبار، اصالح كارمزد ثبت سفارش، تعيين دقيق مسيرهاي س//هگانه واردات و ص//ادرات، تعميم روشهاي تس//هيل تج//ارت به كل واردات و ص//ادرات كاال و ح//ذف فرآيندهاي زائد به عنوان بخش//ي از پيشنهادات براي بهبود وضعيت كشور در اين شاخص عنوان شد.

عضوي/ت در اتحاديهه/اي اقتصادي و گمركي بينالمللي

پ//س از ارائه گ//زارش اتاق تهران پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق ايران تاكيد كرد: بايد پيش//نهادات بهطور كام//ل ارائه ش//وند به اي//ن معنا كه مش//خص باشد براي اصالح هر كدام باي//د چه م//اده قانون//ي مدنظر قرار گي//رد. ب//ه اعتقاد وي باي//د در روند اصالح فرآينده//ا افرادي از اتاقهاي سراسر كشور درنظر گرفته شوند كه پرسشنامهها را دقيق و كامل تكميل كنند. از طرف//ي بايد تعيين تكليف وضعيت و مسايل مربوط به حملونقل كشور را در اولويت قرار دهيم.

س//لطاني همچني//ن عضويت در اتحاديهه//اي اقتص//ادي و گمركي بينالمللي كه در تعيين رتبه كشور از نظر مطالعات جهاني، اثرگذار است را خواستار شد.

مطالعه روي موضوع تجارت فرامرزي

كيوانكاشفي،عضوهياترييسهاتاق ايران نيز در اين نشس//ت از استراتژي پارلمانبخشخصوصيمبنيبرتفويض برخي امور اتاق به ساير اتاقهاي سراسر كش//ور با هدف تحقق اهداف تعيين شده، سخن گفت و تصريح كرد: يكي از اولويته//اي اصلي اتاق در اين دوره بهبود شاخصهاي محيط كسب وكار است كه متاس//فانه در بخشي از آنها شرايط خوبي نداريم. در همين راستا از اتاق تهران خواسته شد كه روي موضوع تجارت فرامرزي مطالعهاي انجام داده و راهكارهاي پيشنهادي را ارائه دهد.

وي در جمعبندي مطالب عنوان شده در اين جلسه تاكيد كرد: گزارش تهيه شده بايد براساس نقطه نظراتي كه مطرح ش//د، اصالح شود و سپس در اختي//ار اتاق ايران ق//رار گيرد تا كميسيونها و تش//كلهاي مربوطه نيز بررسيهاي الزم را روي آن داشته باش//ند. در نهايت بايد گزارش كامل و دقيقي در اختيار داش//ته باشيم و براساس آن برنامهريزي و هدفگذاري كنيم. به اعتقاد اين عضو هياترييسه اتاق ايران الزم است بين بخشهاي مختلف دولتي مرتب//ط با موضوع و ساير اتاقها هماهنگي شكل بگيرد تا كار به نحو بهتري پيش برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.