سيبزميني هم گران شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-درحالحاضرمقاماتآمريكاييمشغولبررسياتهاماتدامپينگ در مورد واردات زيتون از اسپانيا هستند. از اينرو دپارتمان تجارت آمريكا اعالم كرد بازرسيهايي را براي بررسي اينكه واردات برخي اقالم زيتون از اسپانيا باعث برهم خوردن ناعادالنه رقابت در بازار آمريكا ميشود يا خير، آغاز كرده است. در اين خصوص وزير تجارت، ويلبور راس گفت: دپارتمان تجارت تضمين ميكند كه ارزيابي كامل و عادالنهاي در مورد حقايق اين موضوع انجام شود و درصورتيكه قانوني نقض شده باشد، اين اداره فورا براي متوقف كردن هرگونه فعاليت تجاري غيرعادالنه وارد عمل خواهد شد.

همچنين اعالم شده كه اياالت متحده به تجارت آزاد و عادالنه متقابل با اسپانيا پايبند است اما از طرف شركتهاي آمريكايي، نگرانيهايي وجود دارد كه توليدكنندگان خارجي، زيتون را در بازار آمريكا با قيمتي كمتر از بازار كشورخودشانميفروشنديعنيهمانپروسهايكهبانامدامپينگشناخته ميشود و بنابراين رقابت در آمريكا را تضعيف ميكنند؛ قانون آمريكا اين كار را ممنوع كرده است.

در حالي كه مس//ووالن مدام از كاهش قيمت پياز تا چند روز ديگر خبر ميدهند اما همچنان اين محصول با قيمتهاي باال در مناطقمختلفشهربهفروشميرسد.ايندرحالياستكهگشت وگذاري در بازار نشان ميدهد سيبزميني هم با افزايش هزار توماني قيمت مواجه شده است.

البتهبهطوركليبازارميوهوترهبارباثباتنسبيقيمتنسبتبه قيمتهاي هفتههاي اخير و ماه گذشته همراه است اما در اين ميان برخي اقالم از جمله پياز همچنان با افزايش قيمت روبهرو است و قيمتآنبهطورمتوسطكيلوييچهارهزارتوماندرميوهفروشيهاي سطح شهر عرضه ميشود. اين در حالي است كه در روزهاي اخير رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي از كاهش 500 توماني قيمت پياز در بازار خبر داده و گفته بود با توجه به ورود توليدات جديدازمناطقمختلفتا51 روزديگرقيمتاينمحصولحدود هزار تومان كاهش پيدا ميكند.

بااينوجودهنوزكاهشقيمتپيازكهبهگفتهمهاجراندرميدان ميوه و ترهبار كليد خورده در بازار مصرف و مغازههاي سطح شهر محسوس نشده است و اين محصول پرمصرف در سبد غذايي خانوار همچنانكيلويي0053 تاچهارهزارتومانعرضهميشود.

در مورد گراني قيمت پياز مديركل دفتر محصوالت علوفهاي و جاليزي وزارت جهاد كشاورزي نيز گفته كه شرايط خاص اقليمي، كاهش توليد ناشي از وضعيت آب و هوايي و بازار نامناسب پياز در سال گذشته باعث گراني مقطعي اين محصول شده است اما طي روزهاي آينده و به بازار رسيدن توليدات جديد، شاهد كاهش قيمت خواهيمبود.باوجوداينوعدههابيشازيكماهاستكهپيازافزايش بيش از دو برابري قيمت را در بازار مصرف ميگذراند.

به غير پياز در ميان ساير انواع ترهبار قيمت سيبزميني هم روند افزايشي پيدا كرده و هر كيلوگرم آن با افزايش حدود هزار توماني نسبتبههفتههاياخيربهكيلويي0052 تومانرسيدهاستكه علتآنهنوزمشخصنيست.

در ميان محصوالت نوبرانه بهطور متوسط هر كيلوگرم آلبالو01 هزارتومان،گيالس21 هزارتومان،شليل0007 تومان،شبرنگ 6500 تومانوآلوقرمز0057 تومانقيمتدارد؛قيمتهاييكه تقريبانسبتبهروزهايقبلشكستهشدهودرمقايسهباروزهاياول عرضهشانمتعادلترشدهاست.درميانديگرمحصوالت،سيبقرمز كيلويي0005 تومان،سيبزردكيلويي0054 تومان،انگوركيلويي 5500 تومان،موزكيلويي0004 تومان،بهكيلويي01 هزارتومان، نارگيلكيلويي0006 تومان،خياردرختيكيلويي0023 تومان، خياربوتهايكيلويي0053 تومانوآناناسبهعنوانگرانترينميوه كيلويي51 هزارتومانفروختهميشود.

در مي//ان اقالم مختلف ترهبار نيز گوجهفرنگي كيلويي0003 تومان، ليموترش كيلويي 11 ه//زار تومان، فلفل دلمهاي 2500 تومانوبادمجانكيلويي0002 تومانقيمتدارد.درميانساير اق//المميوهچغندركيلويي0002 تومان،هندوانهكيلويي0001 تومان، كاهو كيلويي 2000 تومان و هويج كيلويي 2000 تومان فروختهميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.