نگراني انجمن صنايع لوازمخانگي ايران درمورد كارت اعتباري كاال

Jahan e-Sanat - - News -

بااينكهطرحكارتاعتباريخريدكاالي ايراني كه سال گذشته ارائه شد، نتوانست موفقيت قابل قبولي به دست آورد اما قرار است اين طرح با تغييرات جديدي دوباره در دس//تور كار قرار گيرد. در همين راستا دبيركل انجمن صنايع لوازمخانگي ايران با بيان اينكه نبايد واقعيت تلخ كارت اعتباري خريد كاالي ايراني دوباره تكرار شود، گفت: بانك مركزي به روشني اعالم كند در طرح جديدچهميزاناعتباررابرايكارتاعتباري در نظر گرفته است.

حبيباهلل انص//اري درباره طرح وزارت صنعتمبنيبراجرايمجددكارتاعتباري خريد كاالي ايراني اظهار داشت: در زمان بحث كارت اعتب//اري خريد كاالي ايراني توافق شد تا اعتبار اين كارت 10 ميليون تومانوسود21 درصدبامدتبازپرداخت دوسالهداشتهباشدامامتاسفانهاينموضوع به نحو مناس//بي اجرايي نشد. وي با بيان اينكه جلسات مختلفي ميان بانك مركزي و وزارت صنعت براي اجراي كارت اعتباري برگزارشد،افزود:بهخاطردارمبانكمركزي يكهفتهبعدازآخرينجلسهمشتركخود باوزارتصنعتكهحدوددوسالپيشبود، اعالمكردكاالهايخارجينيزمشمولاين طرح هس//تند كه اين امر به شدت مورد مخالفتقرارگرفت.دبيركلانجمنصنايع لوازمخانگي ايران با اعالم اينكه قرار بود در كارتاعتباريسهشرطاجراييشود،گفت: براساستوافقاتبهعملآمدهبايداينكارت مشمولهمهافرادجامعهشدهوفقطصرف خريدكااليايرانيشود.همچنينمقرربود فقط كارخانجاتي كه مجوز رسمي توليد دارند امكان فروش محصوالت خود را پيدا كنند ولي اين موضوع هم اجرايي نشد به نحوي كه بانك مركزي محدوديتهايي را برايمشموالنكارتاعتباريدرنظرگرفته وحتيسقفآنرااز01 ميليونبهشش ميليون تومان كاهش داد. انصاري با اشاره به اينكه وزارت صنعت در اعمال تغييرات بانك مركزي نقش//ي نداشت، اضافه كرد: اعمال تغييرات متعدد در كارت اعتباري باعث شد نهتنها اين طرح اجراي مناسبي نداشته باشد بلكه به نتايج مطلوب خود در افزايش تقاضا در سطح بازار نيز دست پيدا نكنيم. وي با تاكيد بر اينكه كارت اعتباري خريدكااليايرانيبرپايهيكسيستماصولي اجرايينشد،اظهارداشت:درآنمقطعبعضا واحدهايي امكان فروش كاالي خود را پيدا كردندكهاصالمجوزرسميتوليدنداشتند. همين موضوع باعث ش//د بياعتمادي در ميان توليدكنندگان براي شركت در اين طرح ايجاد ش//ود. دبيركل انجمن صنايع لوازمخانگي اي//ران با اعالم اينكه اين يك واقعي//ت تلخ بود كه همه توليدكنندگان نتوانس//تند در طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني حضور داش//ته باشند، گفت: اگر قرار است اين طرح بازاجرايي شود، بايد يكاصالحاساسيدرآنصورتگيرد.امروز اين پرسش مطرح است كه اين كارت تا چه ميزان اعتبار داشته و آيا تضميني در عدم تغييرآنوجودداردياخير.آيامسووالنبراي اين طرح اراده دارند يا اينكه همانند طرح قبليدرگيراختالفنظرهاخواهندشد.

انص//اري اضافه كرد: ام//روز همچنان درگير ركود هستيم و بايد به فكر افزايش قدرت خريد مردم باشيم. بنابراين در اين رابطه مسووالن بايد سياست روشن خود را اعالم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.