زمينه سرمايهگذاري ژاپنيها در ايران مهياست

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«-درنشستيكهباحضورنمايندهآژانسهمكاريهاي بينالملليژاپن)جايكا(ونايبرييساتاقبازرگانيايراندرتهرانبرگزارشد، اين آژانس براي توسعه همكاري با تهران ابراز تمايل كرد و از مهيا بودن زمينه سرمايهگذاري ژاپنيها در ايران سخن گفت.

در اين نشست پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق ايران با اشاره به سطح كيفيت علم در ژاپن گفت: ايران ميتواند در اجراي پروژههاي داخلي از دانش و تخصص ژاپن بهره بگيرد و از اين طريق سطح دانش متخصصان داخلي را هم ارتقا دهد. برگزاري دورههاي مشترك با ژاپن در زمينه بهرهوري نيز ميتواند در بهبود وضعيت اين شاخص در اقتصاد ايران مؤثر واقع شود. وي اظهار كرد: ژاپن ميتواند با توجه به تجربهاي كه در زمينه توسعه فعاليت بنگاههاي كوچك و متوسط (SME) دارد، به ايران در ارتقاي جايگاه اين بنگاهها كمك كند. به گفته سلطاني، اقتصاد ايران از زمان لغو تحريمها در حال تغيير است و سازمانيافتهتر از گذشته در قالب تدوين يك استراتژي توسعهبرايبهبودشرايطاقتصاديخودبرنامهريزيميكند.ويگفت:دولت جديد تا يك ماه آينده تشكيل خواهد شد و اتاق ايران نيز به عنوان نماينده بخش خصوصي توصيههاي خود را براي تسريع تغيير در اقتصاد كشور در اختيار دولت قرار داده است. يوكيهارو كوباياشي، نماينده جايكا در تهران نيز درخصوص جايگاه SME هادرژاپنگفت:امروز99 درصدشركتهايفعال در ژاپن جزوSME ها هستند و ژاپن تجربه خوبي در اين رابطه دارد، بنابراين ميتوانيمدراينزمينههمكاريخوبيباايرانداشتهباشيم.ويادامهداد:ژاپن و ايران همچنين ميتوانند در بخش گردشگري با يكديگر همكاري داشته باشند. بهطور حتم توسعه صنعت گردشگري، اشتغالآفرين بوده و ميتواند درتوسعهصنعتينيزنقشبسزاييداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.