گراني24 درصديسبزيهايتازه

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«- به دنبال نوسان قيمت كاالهاي اساسي طي روزهاي اخير، بانك مركزي نيز جديدترين گزارش خردهفروش//ي 11 گروه كاالي خوراكيرادرهفتهمنتهيبه32 تيرماهاعالمكردكهبراساسآنقيمتها در شش گروه افزايش، در يك گروه كاهش و در چهار گروه ديگر ثبات داشت. در اين بررسي هفتگي كه در سطح شهر تهران انجام شده است، گروههاي تخممرغ، برنج، سبزيهاي تازه، مرغ، چاي و روغننباتي نسبت به هفته قبل ازآنافزايشقيمتداشتند.گروهميوههايتازهباكاهشروبهروشدندوچهار گروه لبنيات، حبوب، گوشت و قند و شكر با ثبات همراه بودند.

همچنينبررسيتغييراتساالنهقيمتهادرهفتهمنتهيبه32 تير ماهبيانگرآناستكهگروهلبنيات5/7 درصد،تخممرغ6/52 درصد،برنج 8/2 درصد،گوشتقرمز2/12 درصد،مرغ4/7 درصد،حبوب6/32 درصد، سبزيهايتازه3/24 درصد،ميوههايتازه5/0 درصد،قندوشكر9/1 درصد، چاي2/32 درصدوروغننباتي7/8 درصدرشدقيمتساالنهداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.