پرداخت فاز سوم يارانه صادراتي لبنيات

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-بااينكهصنايعلبنيقولدادهبودندبادريافتمشوقهايصادراتي، قيمت خريد شير خام از دامداران را باال ببرند تا قيمت اين محصول به قيمت مصوب در نظر گرفته شده نزديك شود اما نه تنها چنين اقدامي از سوي آنها انجام نشد بلكه فاز سوم يارانه صادراتي نيز در دستور كار قرار گرفته است. بر همين اساس دبيرانجمن صنايع لبني با بيان اينكه فاز سوم يارانه صادراتي تا 10 روز آينده پرداخت ميشود، گفت: صادرات لبنيات حدود 13 درصد رشد داشته است.

رضاباكريبااشارهبهپرداختدوفازازيارانهصادراتيلبنياتاظهارداشت: سازمان برنامه و بودجه باقي اين مشوق صادراتي را تامين و دستور پرداخت آن را صادر كرده است. بنابراين در آيندهاي نزديك وزارت جهاد كشاورزي اين مبلغ را به حس//اب كارخانجات واريز خواهد كرد. وي درباره اينكه آيا پرداخت مش//وق تاثيري در رشد صادرات داشته است، افزود: آمار صادرات در سالجاري هنوز مشخص نيست اما سال گذشته در اين زمينه حدود 13 درصد رشد داشتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.