صادرات صفر شده است

Jahan e-Sanat - - News - همین اطراف

مش//كالت متعدد ب//ر س//ر راه بازار طالي ايراني باعث شده ميزان صادرات اي//ن كاال تقريبا صفر ش//ود. در همين خصوص رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنن//دگان ط//ال و جواهر گفت: طي سالهاي گذش//ته صنف ما دچار آسيبهايبسياريشدهواكنونصادرات طال به رقمي نزديك به صفر رسيده است درحاليكهتايلند62 ميليارددالروتركيه ح//دود 17 ميليارد دالر درآمد از طريق صادرات طال و جواهر دارند.

عب//داهلل محمدولي عنوان كرد: طي سالهايگذشتههزينههايسربارموجب شده شرايط توليد طال و جواهر در كشور مناسبنباشدوهمكارانمابا1/0 ظرفيت خود كار كنند.

وي ادام//ه داد: هزينههاي متعددي مانند بيمه و عوارض مختلفي كه از سوي شهردارياخذميشودوهمچنينماليات بر ارزش افزوده و ش//يوه دريافت آن در مجموع شرايطي را ايجاد كرده كه توليد طالدركشورگرانتمامميشود.برهمين اساس عدهاي به فكر واردات طال افتاده و برخي هم سوءاستفاده ميكنند و اين كار را به شيوه قاچاق انجام ميدهند كه در نهايت اين موضوع هم تاثيرات خاص خود را روي فعاليت صنف ما گذاش//ته و موجب ميش//ود در عمل ب//ازار طال بيرونق شود.

محمدول//ي با تاكيد ب//ر اينكه هيچ كس قبول ن//دارد كه صنايع و حرفهها از پرداخت ماليات سر باز زنند، گفت: در خصوص ماليات بر ارزش افزوده الزم است در شيوه دريافت تغييراتي ايجاد شود تا صنايع بتوانند بار ديگر در شرايط بهبود قرار گيرند. البته ميدانيم كه قانونگذار در شرايط فعلي امكاني براي كاستن از اين ماليات ندارد اما اميدواريم با بررسيهاي مجدد در مجلس و دولت شرايط بهتري در اين حوزه حاكم ش//ود چراكه اكنون پرداخت اين ماليات موجب شده هزينهها به شدت افزايش پيدا كند.

ريي//س اتحاديه توليدكنن//دگان و صادركنندگانطالوجواهردرادامهعنوان كرد: ما در حوزه طالس//ازي صنعتگران خوب و اس//تعدادهاي بسياري داريم اما شرايط براي بهرهگيري از اين استعدادها فراهم نش//ده و بر همين اساس اكنون در ح//وزه صادرات طال رقمي نزديك به صفر داريم.

وي ادام//ه داد: صن//ف طال و جواهر يكي از صدها صنعت كشور است كه به شرط بهرهمندي از حمايتهاي دولت و همچنين تهيه قوانين مناسب ميتواند 350 هزار شغل ايجاد كند در حالي كه اكنون نيروهاي شاغل در اين بخش كمتر از 50 ه//زار نفر بوده و طي اين س//الها بسياري از واحدهاي توليدي اين صنف كار خود را تعطيل كردهاند.

محمدول//ي با بيان اينكه در س//ال گذشته حجم صادرات طالي ايران حدود 20 ميليوندالربودهاست،بهايسناگفت: اگ//ر اين وضعيت بي//ش از اين طوالني شود در حوزههاي صادراتي، كشورهاي ديگ//ر جاي ما را ميگيرند و جبران اين وضعيت در آينده دش//وار ميش//ود. بر هميناساسازمجلسودولتدرخواست داريم در وضعيت دريافت ماليات بر ارزش اف//زوده تجديدنظر كنند و اجازه ندهند ش//رايط توليدكنندگان داخل//ي از اين دشوارتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.