حضور ژاپنیها در میدان گازی سلمان

Jahan e-Sanat - - News -

نخس//تین تفاهمنامه خدمات نوسازی پس از برجام، برای نوسازی تاسیسات و افزایش تولید گاز از میدانسلمانامضاشد.

شرکت تویو ژاپن قرار است تامین مالی اجرای پروژه نوسازی تاسیس//ات و افزایش گاز از میدان سلمانراانجامدهد.

اینش//رکتازدهه0891 می//الدیدرایران فعالیتهاینفتیداشتهاستوهمهاینفعالیتهادر بخشخشکیایرانبودهوایناولینفعالیتفراساحل این شرکت در ایران به شمار میرود.

برهمین اس//اس تفاهمنامه خدمات نوسازی تاسیسات و افزایش تولید گاز میدان سلمان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای پتروپارس و مهندسیتویو)OYOT( ژاپنامضاشد.

ای//ن تفاهمنامه)UOM( روز گذش//ته میان غالمرضا منوچهری، معاون توس//عه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، حمید اکبری، مدیرعامل شرکت پتروپارس و هیروشی ساتو، مدیر تجاری واحدانرژیشرکتمهندسیتویوامضاشد.

معاونتوسعهومهندسیشرکتملینفتایران در این نشس//ت با اشاره به سابقه همکاری خوب شرکتپتروپارسباشرکتتویودرفازهای6،7 و 8 پارسجنوبی، گفت: این شرکت هم از نظر کمی و هم کیفی، عملکرد خوبی در این فازها داشت.وی با اش//اره به افزایش قدرت چانهزنی ایران در دوران پسابرجام و با بیان اینکه ایران همچنان از همکاری اقتصادی با کشورهای آسیایی استقبال میکند، ادامه داد: با امضای این تفاهمنامه، بار دیگر زمینه همکاریاینمجموعهژاپنیباصنعتنفتایراندر بخش باالدست ایجاد شده است.منوچهری با بیان اینکه این قرارداد در قالب EPCF خواهدبود،افزود: ژاپنیها همیشه در امضای چنین تفاهمنامههایی سختگیرهستندوبههمینمنظورمذاکراتطوالنی شدامازمانیکهقراردادیامضاشددرکارخودجدی و پیگیر هستند و امیدواریم این پروژه نیز همچون همکاریهای گذشته نتایج خوبی به همراه داشته باشد.معاون توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، همکاری با شرکتهای ژاپنی را از اولویتهایشرکتملینفتایرانبرشمردوگفت: دولتنیزبرهمکاریوتعاملباشرکتهایآسیایی اصرار دارد و از آنجا که شرکتهای ژاپنی سطح فنی باالیی دارند و از لحاظ کمی و کیفی استانداردها و همچنینقیمتتمامشدهنسبتبهسایرینبرتری دارند، برای ما قابل بررسی و اعتماد هستند.وی این پروژهرانخستینفعالیتبخشباالدستفراساحل شرکت تویو در ایران دانست و گفت: این پروژه در چندفازاجراییمیشودودربخشمطالعات،شرکت پتروپارسبایدتامینکنندهمالیباشدوپسازآندر بخش اجرایی دو شرکت تویو و پتروپارس به صورت مشترکباتامینمالیشرکتژاپنیفعالیتاجرایی را انجام میدهند و شرکت ملی نفت ایران هزینهای دراینمرحلهپرداختنمیکند. نیازبهنوسازیدرتاسیساتدریایی منوچهری در مورد وضعیت تاسیسات شرکت نفت فالت قاره گفت: هم در دریا و هم خش//کی تاسیسات مس//تهلکی داریم که باید برای ارتقا و نوس//ازی آن کارهایی را انجام دهیم و به طور ویژه بایدمطالعاتمخزنی،بازسازیوحتیحفرچاههای جدیدصورتگیرد.

وی از الزام انجام پروژههای EOR و IOR یاد کرد و گفت: چه برای جلوگیری از افت تولید و چه برایافزایشتولیددرشرکتنفتفالتقارهبایداین پروژهها را انجام دهیم.

معاونمدیرعاملشرکتملینفتایرانبهتنظیم شش پروژه جدید نوسازی و توسعه در شرکت نفت فالتقارهاشارهکردوگفت:بسیاریازتاسیساتاین شرکت با توجه به قدمت، نیازمند بازسازی، نوسازی و ارتقا هستند و نگاه مجدد به برخی مخازن و انجام مطالعات جدید با هدف اتخاذ تصمیم بهینه برای اعمال فناوریهای روز در بخشهای مختلف مثل حفاری،ازدیادبرداشتو...ضروریاست.بهگفتهوی، منابعمالیفعالیتهادرمرحلهمطالعاتیکهباامضای تفاهمنامهآغازمیشود،ازسویهردوشرکتتامین میشودامادرصورتیکهاینتفاهمنامهبهتوافقنامه و در مرحله بعد به قرارداد منتهی ش//ود، در قالب EPCF اجرایی شده و تامین منابع مالی برعهده شرکتژاپنیخواهدبود.

افزایشتجرب/هاندوختهوایجادفضای رقابتی

منوچهری نکته مثب//ت این پروژه را همکاری شرکت تویو ژاپن و پتروپارس دانست و گفت: این همکاریمیتواندتجربهاندوختهپتروپارسراافزایش دهدوباتوجهبهسابقهاینهمکاری،امیدواریمتجربه خوبیرادرآیندهشاهدباشیم.

وی ضمن ابراز امیدواری برای به نتیجه رسیدن این همکاری گفت: با حمایت شرکت فالت قاره و همکاری پتروپارس باید شاهد افزایش تولید به ویژه دراینمیدانمرزیباشیموبتوانیمبهحفظوارتقای تاسیساتکمککنیم.

معاونمهندسیوتوسعهمدیرعاملشرکتملی نفت ایران با بیان اینکه این همکاری تعامالت دو کشورراافزایشمیدهد،گفت:چنینهمکاریهایی میتواند سطح دانش کش//ور را باال برده و جایگاه صنعتنفترادرجهانتثبیتکند.ویایجادفضای رقابتی را یکی از مزایای حضور شرکتهای متعدد برای همکاری در صنعت نفت برشمرد و گفت: ما با شرکتهای بسیاری از جمله چینی، ژاپنی، کرهای و اروپایی در حال مذاکره برای توس//عه و نوسازی هستیم که این کار میتواند به ایجاد فضای رقابتی و افزایش ق//درت چانهزنی ما بینجامد و ظرفیت مدیریتی ما را باال برد.

هیروشیساتومدیرتجاریبخشانرژیشرکت تویو ژاپن نیز در آیین امضای تفاهمنامه همکاری ضمن ابراز خرسندی از همکاری با شرکت نفت و شرکت پتروپارس گفت: اولین فعالیت ما در ایران مربوطبهدهه08 میالدیاس//تکهدرآنزمان تجارب درخشانی نداشتیم اما با همکاریهایی که با ش//رکتهای بینالمللی در کشورهای مختلف از جمل//ه ایران انجام دادیم، حاال تجارب خوبی در اختیارداریم.

وی ش//رکت پتروپارس را یکی از شرکتهای شناختهشده در ایران برشمرد و گفت: ما همه توان شرکتخودرادرهمکاریباپتروپارسبرایافزایش تولید از میدان مهم سلمان به کار میگیریم.حمید اکبری، مدیرعامل شرکت پتروپارس نیز با اشاره به سابقهشرکتژاپنیتویوگفت:همکاریهایگذشته دو شرکت نتایج خوبی برای شرکت ملی نفت ایران بههمراهداشتهاست.ویازسابقهخوبشرکتتویو در بخش باالدست و پاییندست یاد کرد و گفت: ش//رکتهای پتروپارس و تویو در حوزه باالدست ایرانفعالیتهاییدرخشانونتایجمثبتیداشتهاند. اکبری این قرارداد را نتیجه همکاریهای گذشته تویو و پتروپارس دانست و گفت: پتروپارس و تویو در ساخت تاسیسات خشکی فازهای پارسجنوبی درگذشتههمکاریداشتهاند.

شرکتمهندسیتویوژاپنکهدرزمینهتدارکات وساختتاسیساتهیدروکربنیوپتروشیمیاییبه صورت بینالمللی فعالیت میکند از سال 1961 میالدی تاسیس شده است. این شرکت همچنین درزمینهتحقیقوتوسعه،طراحی،مهندسی،تامین تجهیزات، ساخت، عملیات تست و راهنمای فنی در تاسیسات شیمیایی، پتروشیمی، پاالیش نفت، گاز طبیعی، برق، هستهای، سیستمهای پیشرفته تولیدی، توزیع، تجهیزات پزشکی، بیوتکنولوژی و محیطزیست در تمامی مراحل ساخت، تامین و توسعه و همچنین در فروش خدمات مهندسی و دیگرنرمافزارهافعالیتدارد.

بیشتر درآمد این شرکت ژاپنی، از فعالیتهای بینالمللی در خارج از این کش//ور حاصل شده و فعالیتهای آن بیشتر در چین، هند، اندونزی، ایران وروسیهمتمرکزشدهاست.اینشرکتازدهه0891 میالدی در ایران فعالیتهای نفتی داشته است و همه این فعالیتها در بخش خشکی ایران بوده و این اولین فعالیت فراساحل این شرکت در ایران به شمارمیرود.میدانگازیسلماندر441 کیلومتری جنوبجزیرهالوانواقعشدهاست،اینمیداندارای یکیازبزرگترینتاسیساتنفتیدرخلیجفارسو بامیدانابوالبوخوش)ابوظبی(مشترکاستوبه همیندلیلبهرهبرداریوتولیدازاینمیدانهمواره مورد توجه خاص قرار داشته است.

میدانسلماندارای44 حلقهچاهنفتیو01 حلقه چاه تزریق آب است. ظرفیت تاسیسات آن حدود022 هزاربشکهنفتوموادهمراهاست.

نفتتولیدیبوسیلهخطلوله22 اینچدریایی به تاسیسات خشکی جزیره الوان جهت فرآورش و ذخیرهسازیارسالمیشود.

در طول جنگ تحمیلی سکوی سلمان بارها مورد تهاجم هواپیماه//ای عراقی قرار گرفت و در نهایتتوسطنیروهایمتجاوزآمریکایی،اینمجتمع دریاییبهکلیمنهدمشد.

ب//ا پایان جنگ س//اخت و راهاندازی س//کوی سلمان از اولویتهای بازسازی صنعت نفت بود که با پشتکار و اراده بینظیر متخصصان ایرانی در سال 1371 این مهم انجام شد و پس از بازسازی کامل، بهبهرهبرداریرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.