پکیجی از دکلهای گمشده تعیینتکلیفنشده

Jahan e-Sanat - - News -

عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون، در جنوبغربی شهرستان اهواز واقع شده و شامل دو مخزن آسماری و بنگستان است.

گفتنی اس//ت، میدان نفتی رگ س//فید واقع در جنوبغربی کشور و یکی از میدانهای بزرگ نفتی اس//ت که میان میدانهای نفتی بیبی حکیمه )در جنوبشرق(، پازنان )در شمالشرق(، رامشیر )در شمالغرب(، زاغه، هندیجان، بهرگانسر و تنگو )در جنوبغرب( محصور شده است.

تاکنون شرکتهای روس//ی از جمله گازپروم و روسنفت نیز برای مطالعه میدانهای نفتی و گازی ایران تفاهمنامههایی را امضا کردهاند که البته هنوز به مرحله امضای قرارداد نهایی نرسیده است.

به گفته وزیر نفت پکیج و مجموعهای از دکلهای گمشده موجود اس//ت که پشت هر یک فس//ادی وجود دارد و تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند.

به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به آخرین وضعیت مطالب//ات وزارت نفت از بابک زنجانی، گفت: هنوز هیچ رقم جدیدی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده است و هر چه از سوی وی برای پرداخت بدهی مطرح میشود، یک بازی است.

وزیر نفت با بیان اینکه دکلهای گمش//ده در دولت گذشته هنوز پیدا نش//دهاند، افزود: هیچ چیز از پرونده دکلهای نفتی عائد وزارت نفت نشده و همچنان این پرونده به قوت خود باقی است.

عض//و کابینه دول//ت یازدهم تصریح کرد: پکی//ج و مجموعهای از دکلهای گمش//ده وجود دارد که پشت هر یک فساد وجودی دارد و تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.