قیمت نفت به 49 دالر رسید

Jahan e-Sanat - - News -

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 13 سنت، معادل 0/3 درصد افزایش به 49 دالر و چهار سنت رسید.

به گزارش رویترز، کاهش س//رعت روند افزایش تعداد س//کوهای حفاری آمریکا و تقویت تقاضا برای نفت از س//وی چین موجب ش//د قیمت نفت در معامالت ابتدایی هفته با افزایش مواجه شود.

بر اس//اس این گزارش، قیمت هر بش//که نفت برنت روز گذشته با 13 سنت، معادل 0/3 درصد افزایش به 49 دالر و چهار سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز 10 سنت، معادل 0/2 درصد افزایش داشت و به 46 دالر و 64 س//نت رس//ید. هر دو شاخص نفتی هفته گذشته عملکرد خوبی از خود نشان دادند.

تج//ار و تحلیلگران گفتند افزایش قیمتها نتیجه تقویت تقاضا و همچنین بروز نش//انههایی از کند ش//دن روند افزایش بیوقفه تولید نفت در آمریکا بوده است.

جفریهالی، تحلیلگر ارش//د بازار در موسس//ه او آندای س//نگاپور گفت: »کند ش//دن روند افزایش تعداد سکوها و کاهش میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته احتماال دلیل احساس مثبت ایجاد شده در بازار است.«

موسسه ایانزد هم در یادداشتی نوشت: »کاهش قابل توجه میزان ذخایر نفتی آمریکا در هفته گذش//ته و گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا که نش//ان میداد میزان تقاضا قوی تر از برآوردهای قبلی در حال افزایش است، موجب تقویت بازار شده است. افزایش بیرویه تعداد سکوهای حفاری نفتی در آمریکا نیز کند شده است.«

آمارهای موسسه بیکرهاگز نشان داد که شرکتهای حفاری آمریکا در هفت//ه منته//ی به 14 ژوئیه تنها دو س//کو را اضافه کردهاند و کل سکوها به 765 سکو رسیده است.

هرچند این تعداد سکو باالترین رقم از آوریل 2015 تاکنون است اما روند این افزایشها کند شده است. متوسط سکوهای اضافه شده در چهار هفته گذشته به پنج سکو رسیده که پایینترین نرخ افزایش از نوامبر 2016 تاکنون است.

در بازار آسیا نیز فعالیتهای پاالیشگاهی چین همچنان نشاندهنده رشد تقاضاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.