مصرف بنزین طی یک ماه اخیر به اوج رسید

Jahan e-Sanat - - News -

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه مصرف بنزین در ایران به بیش از 83 میلیون لیتر رس//یده اس//ت، اظهار کرد: با وجود اینکه مصرف بنزین در کشور به پیک خود رسیده، مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد.

شاهرخ خسروانی با تاکید بر اینکه در مورد میزان ذخیره بنزین در کش//ور نمیتوان آمار دقیقی ارائه کرد، افزود: متوس//ط میزان مصرف بنزین در کش//ور بعد از ماه مبارک رمضان به بیش از 83 میلیون لیتر رسیده و کاهش هم پیدا نمیکند که امری غیرعادی است. پیشبینی افزایش مصرف در حد پنج درصد بود که در حال حاضر به باالی 9 درصد رسیده است.

وی در م//ورد دلیل اصلی افزایش مصرف بنزین در کش//ور به ایسنا گفت: یکی از دالیل افزایش میزان و مصرف بنزین در کشور، تولید بیش از اندازه خودرو است و اینکه مردم میتوانند به راحتی صاحب ماشین شوند.

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تاکید بر اینکه مصرف بنزین بس//یار غیرعادی شده است، تصریح کرد: در کش//ور 37 منطقه پخش وجود دارد که ذخایر بنزین در این منطقهها بر اس//اس تمرکز مصرف مدیریت میشوند. برای مثال میزان ذخایر در اس//تانهای تهران و خراس//ان شمالی نسبت به سایر استانها بیشتر است زیرا تمرکز تردد و مسافرت در این دو استان یا استانهای مازندران و گیالن بیشتر است. به همین دلیل تمرکز ذخیرهس//ازی در این استانها بیشتر و بیش از 60 درصد ذخیرهسازی بنزین در این چهار استان است.

خس//روانی تاکید کرد: با وجود اینکه در پیک مصرف بنزین به سر میبریم، ذخایر بنزین در کشور قابل قبول است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.