کاهش51 درصدیورودیآبسدهایکشور

Jahan e-Sanat - - News -

میزان آب ورودی به سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته51 درصدکاهشداشتهبهطوریکهازمجموع171 سدکشور فقط 13 درصد آنها بین 90 تا 100 درصد پر هستند و 66 درصد آنها تا 40 درصد و 21 درصد نیز کمتر از 40 درصد آب دارند.

براساسآخرینآمارازابتدایمهرماهگذشتهتا12 تیرماهجاریدر مقایسه با سال گذشته میزان آب ورودی به سدهای کشور 15 درصد کاهش داشته است. ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا 21 تیرماهجاری63 میلیاردو001 میلیونمترمکعببودهکهنسبت بهورودیسالگذشته24 میلیاردو022 میلیونمترمکعب،51 درصد کاهش داشته است. عالوهبر این ظرفیت کل مخازن سدهای کشور در سالجاری7094 میلیاردمترمکعبثبتشدهکهبایدگفتتنها06 درصد سدهای کشور پر است. همچنین از مجموع 171 سد کشور فق//ط 13 درص//د آنها بین 90 تا 100 درصد پر بوده، 66 درصد آنها تا 40 درصد و 21 درصد نیز کمتر از 40 درصد آب دارند. بر همین اس//اس، 30 درصد س//دهای کشور بین 70 تا 90 درصد، 30 درصد سدها بین 50 تا 70 درصد و هفت درصد بین 40 تا 50 درصد آب دارند. سدهای جیرفت، کرج، طالقان، لتیان، گلپایگان و ماملو بین 90 تا 100 درصد و سدهای الر، زایندهرود، پیشین، ستارخان و دانشمند کمتر از 40 درصد آب دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.