واگذاری مطالعه 2 میدان نفتی ایران به روسیه

Jahan e-Sanat - - News -

تفاهمنامههمکاریبینشرکتملیمناطقنفتخیزجنوبوشرکتزاروبژنفت روسیه، برای توسعه میدانهای شادگان و رگ سفید به امضا رسید.

ب//ه گزارش »جهان صنعت« به نق//ل از وزارت نفت، تفاهمنامه)UOM( همکاری مطالعاتی توسعه میدانهای شادگان و رگ سفید، صبح دیروز میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به نمایندگی بیژن عالیپور، مدیرعامل این شرکت و معاون مدیرعامل شرکت زاروبژنفت روسیه در امور بازرگانی بینالمللی، امضا شد.

این تفاهمنامه مطالعاتی براس//اس مدل قراردادی پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران رسیده، منعقد شد و مطابق با آن، زاروبژنفت روسیه متعهد شده است در مدت زمان حداکثر 9 ماه طرح پیشنهادی خود را برای توسعه این میادین ارائه کند.

شرکت زاروبژنفت روسیه یکی از شرکتهای تایید صالحیت شده توسط شرکت ملی نفت ایران است و تفاهمنامه مطالعاتی امضا شده با این شرکت، هشتمین تفاهمنامه مطالعاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در قالب مدل قراردادی پیشنهادی این شرکت است.

براساس این گزارش، میدان نفتی شادگان به عنوان یکی از میدانهای حوزه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.