خريد دارو از عمدهفروشيهاي غيرمجاز تركيه و آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بيان اينكه شركتهاي فوريتي در حوزه دارو، داروها را از منابع معتبر تهيه نميكنند، گفت: اين شركتها دارو را از عمدهفروشيهاي تركيه يا آلمان تهيه ميكنند كه اكثر اين

فروشيها مجوز فروش به ايران را ندارند و بيش از 30 درصد آنها توس//ط ايرانيان اداره ميشود. آنها در آن كشورها اين عمدهفروشيها را زدهاند و از كشورهايي مانند هند داروي تقلبي تهيه ميكنند و آن را وارد كشور ديگري مانند تركيه ميكنند و بدون اينكه مجوز فروش آن دارو در تركيه را داشته باشند، به ايران وارد ميكنند.

اكبر عبداللهي درباره داروخانههاي زنجيرهاي با بيان اينكه قانون و آييننامههاي ما به هر نفر تنها اجازه تاس//يس يك داروخانه را ميدهد، گفت: در حال حاضر امتيازبنديهاي ما به صورتي اس//ت كه فقط داروسازان ميتوانند براي تاسيس داروخانه اقدام كنند مگر اينكه كسي از قديم داروخانه داشته باش//د. نكته حائز اهميت اين اس//ت كه خيلي از داروسازان سرمايه يا توان مديريت الزم براي داروخانه را ندارند از همين رو قراردادهاي غيررسمي در پشت پرده منعقد و داروخانهها واگذار ميشود.

او با بيان اينكه سند حقوقي عليه اين داروخانهها در دست نيس//ت، گفت: اين نوع از داروخانهها براي مصرفكنندگان مش//كلي ايجاد نميكند و بيشتر منافع تكداروخانهها را به خطر مياندازند. قطعا اين سرمايهگذاران ميتوانند با قيمت ارزانتر يا با البي با ش//ركتهاي پخش، داروها را به صورت عمده تهيه كند. در حقيقت صنف داروس//ازان بيشتر با اين طرح مخالف هستند.

عبداللهي خاطرنشان كرد: سازمان غذا و دارو در دورهاي به انجمن داروس//ازان پيشنهاد داد تا داروسازان تعاونيهايي تش//كيل داده و تعاونيها داروخانههاي زنجيرهاي را تشكيل دهند كه با مخالفت انجمن داروس//ازان مواجه شد و وزارت بهداشت هم ديگر اين مساله را پيگيري نكرد. البته اگر اين ش//بكهها و تعاونيها تشكيل ش//ود، از نظر اقتصادي به نفع داروسازان خواهد بود.

او در بخش ديگري از صحبتهايش درباره ش//ركتهاي فوريتيواردكنندهداروگفت:معتقدموجودشركتهايفوريتي در كشور ناشي از بحرانها و بيبرنامگيهاست. در يك كشور برنامهريزي شده و آرام نيازي به شركتهاي فوريتي نيست و طبق قاعده داروها ثبت شده و واردكننده مشخصي دارند كه مسووليت كمي و كيفي دارو را برعهده ميگيرند اما در كشوري كه دچار بحران ش//ده و برنامهريزي مناسبي ندارد، يكسري شركتهاي كوچك براي واردات دارو تشكيل ميشود.

عبداللهي با تاكيد بر اينكه شركتهاي فوريتي دارو را از منابع معتبر تهيه نميكنند، گفت: اين ش//ركتها دارو را از عمدهفروشيهاي تركيه يا آلمان تهيه ميكنند كه اكثر اين

فروشيها مجوز فروش به ايران را ندارند و بيش از 30 درصد آنها توس//ط ايرانيان اداره ميشود. آنها در آن كشورها اين عمدهفروشيها را زدهاند و از كشورهايي مانند هند داروي تقلبي تهيه ميكنند و آن را وارد كشور ديگري مانند تركيه ميكنند و بدون اينكه مجوز فروش آن دارو در تركيه را داشته باشند به ايران وارد ميكنند.

او با اشاره به كشورهاي آلمان،اتريش و تركيه تصريح كرد: ايران نيز در مناطق آزاد به برخي از شركتها مجوز صادرات و عمدهفروش//ي داروهايي را داده اس//ت ك//ه اجازه فروش و توزيع در ايران را ندارند، اين نوع واردات و صادرات دارو براي كشورها ارزش افزوده ايجاد ميكند. متاسفانه يكي از عيوب اين سيستم در صورتي كه نظارتي بر آن صورت نگيرد، فروش داروهاي تقلبي است.

مديركل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بيان اينكه اغلب داروهاي تقلبي از طريق شركتهاي فوريتي انجام ميشود، گفت: در سه سال گذشته سعي كرديم واردات دارو از طريق اين شركتهاي فوريتي را كاهش دهيم و بيشتر از طريق نمايندگيهاي رسمي دارو وارد كنيم. اگر دارويي در ايران الزم اس//ت آن شركت دارويي موظف است در ايران نمايندگي بزند و اين نمايندگي مسووليت توزيع را برعهده بگيرد.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا ورود دارو به داخل كشور از طريق نمايندگي باعث افزايش قيمت دارو نميشود، گفت: شركتهاي داروسازي در دنيا متناسب با كشورها قيمت دارو را تعيين ميكنند. به طور مثال اگر كشوري فقير باشد، اين شركتها دارو را با قيمت پايينتري به فروش ميرسانند اما در كشوري كه صادركننده نفت است، دارو با قيمت بيشتري به فروش ميرسد.

مديركل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره سياست واردات موازي دارو گفت: براي جلوگيري از اين كار سياست واردات موازي را در پيش گرفتيم. در حقيقت اين سياست به قصد تامين دارو در كشور نيست بلكه به منظور كاهش قيمت دارو در بازار است.

عبداللهي با بيان اينكه قيمت دارو در كشور تركيه نسبت به ديگر كشورهاي منطقه پايينتر است، تصريح كرد: تركيه به شركتهاي خارجي اجازه ميدهد با قيمت پايينتري برند اصلي را در اين كش//ور توليد كنند در مقابل نيز آنها دارو را بيمه ميكنند، از همينرو قيمت دارو در كشور تركيه از ديگر كشورهاي منطقه بسيار پايينتر است.

او تاكيد كرد: سياست وزارت بهداشت نيز اين است كه از روش تركيه در توليد دارو استفاده كند اما متاسفانه افراد زيادي درحوزهسياستگذاريازجملهكميسيونبهداشتباتوليددارو تحتليسانسمخالفهستنددرحاليكهاينروشباعثتوليد ملي ميشود و تكنولوژي را نيز وارد كشور ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.