نواقص خط 7 مترو هنوز برطرف نشده است

Jahan e-Sanat - - News - جوابيه آموزش و پرورش

رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه نواقص خط 7 متروي تهران هنوز برطرف نشده است، جزييات بازديد خود از اين خط تشريح كرد.

رحمتاهلل حافظي تاكنون دو بار در صحن علني اسنادي مبتني بر ناايمن بودن خط 7 ارائه كردهاس//ت. پس از افشاي گزارش اول توسط حافظي،قرارشداعضايشوراازخط7 بازديدكنندتاهرگونهشبههايدر اين مورد برطرف شود اما در اين بازديد فقط احمد دنيامالي و اقبال شاكري حاضر شدند و اينطور كه حافظي ميگويد از حضورش ممانعت شد.

پس از بازديد خط 7 توسط دنيامالي و شاكري، در اولين جلسه علني شورا، حافظي اعالم كرد كه با اطالعرساني ديرهنگام، مانع حضورش براي بازديد از خط 7 مترو شدهاند. اين عضو شورا در ادامه جلسه نامههايي را قرائت كرد كه در آن نواقص و كمبودهاي اين خط به صورت موردي تشريح شده بود.

اين عضو ش//وراي ش//هر ادامه داد: حدود يك م//اه از افتتاح خط 7 گذشته است و در بازديدي كه داشتيم مشخص شد بخشي از ايرادات ذكر شده همچون مساله فيبر نوري مرتفع شده است با اين حال بخشي از مشكالت خط كماكان ادامه دارد.

حافظ//ي با تاكيد براينكه همه نواقص خط 7 هنوز برطرف نش//ده اس//ت، خاطرنش//ان كرد: س//يگنالينگ خط به طور موقت داير شده و مطابق توضيحات آقايان بخش عمدهاي از خط هنوز پوشش داده نشده اس//ت، البته براس//اس توضيحات داده ش//ده با توجه به تعداد مسافر و زمان حركت قطار اين ميزان سيگنالينگ پاسخگوي نياز امروز است اما مشكل هواكشها هنوز به قوت خود باقي است.اين عضو شوراي شهر در تشريح مشكل هواكشهاي خط 7 تصريح كرد: هواكشهاي مياني در داخل تونلهاي قطار همه مسدود هستند، فرآيند تهيه هواكشها هنوز در مرحله تملك زمين خارج از تونل است و پس از آن تاسيسات نصب خواهد شد. از سوي ديگر خط 7 بايد از 19 پست برق بگيرد اما فقط دو پست موجود است. البته با توجه به ظرفيت خط در حال حاضر اين دو پست جوابگوي نياز خط 7 است.

او در پاسخ به اين سوال كه پلههاي فرار در چه شرايطي قرار دارند، گفت: براس//اس اظهارات آقايان در مواقع اضطراري، مس//يرها قابليت دسترسي امدادرساني به مسافران را دارد. با اين حال به گوش ما رسيده در خطوط فعال مترو، درهاي خروج اضطراري به س//طح خيابان قفل است و جا دارد در اين زمينه نيز تمهيداتي در نظر گرفته شود چراكه ميتواند در مواقع خطر مشكلزا باشد.اين عضو شوراي شهر در ادامه س//خنانش در مورد بحث هواكشها گفت: در گزارش//ي كه در صحن علني خواندم ذكر شده بود فقط 14 درصد هواكشها نصب شدهاند، اين در حالي اس//ت كه 10 درصد به فاز طراحي اختصاص دارد، پس فقط چهار درصد اجرايي ش//ده است.حافظي عنوان كرد: البته آقايان اذعان ميكنند به وجود اين هواكشها نيازي نيس//ت اما جاي سوال دارد اگر نيازي به آنها نيست چرا طراحي شده است، از سوي ديگر چرا پيشبيني ش//ده كه در زمان افتتاح خط، 86 درصد آن تكميل شده باش//د اما اكنون آقايان از اين منظر وارد ميشوند كه اگر هواكش هم نباشد؛ مشكلي پيش نميآيد و مثال زدند كه در يكي از شهرهاي كشور در حال جمع هواكشها هس//تند. با اين حال ضرورت وجود هواكش بحث كارشناس//ي است و نياز به اظهارنظر متخصص دارد.حافظي در پاس//خ به اين س//وال كه آيا بعد از بازديد از خط 7 همچنان بر ناايمن بودنش اصرار داريد، گفت: از آنجا كه ميزان پيش//رفت خط 7 و آنچه در گزارشات آمده، جاي ابهام و سوال دارد بايد تضمين دهند، خطري مردم را تهديد نميكند و مس//ووليت هر اتفاق غيرمترقبه در خط را بپذيرند تا كار ادامه پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.