اعالم7642 مورد»كودكآزاري«درسال59

Jahan e-Sanat - - News -

مديركل بهزيستي استان تهران از 2467 مورد كودكآزاري در اس//تان تهران طي يكسال گذشته خبر داد.

اصغر باقري در نشست خبري خود كه به مناس//بت هفته بهزيستي در محل بهزيستي استان تهران برگزار ش//د، گفت: طي س//ال گذشته سه ميليون و 700 نفر از خدمات سازمان بهزيستي استان تهران بهرهمند شدند كه س//ه ميليون و 200 نف//ر آنها از آحاد جامعه بودند و 450 هزار نفر نيز خدمات مداخلهاي دريافت كردند.

مديركل بهزيس//تي استان تهران همچنين در رابطه با اوتيس//م گفت: چهار هزار كودك مبتال به اوتيسم در استان تهران شناسايي شده در حالي كه فقط شش مركز در استان وجود دارد كه 185 نفر را پوشش ميدهند. وي تاكي//د ك//رد: ارج//اع ديرهنگام كودكان اوتيس//مي غفلتي است كه به وزارت بهداش//ت وارد است چراكه س//ن دو تا شش س//ال زمان طاليي است كه بايد اين كودكان شناسايي شوند. اكنون طرح غربالگري در حال انجام است.

وي در ادامه گفت: 3972 كودك خياباني در بهزيس//تي استان تهران داراي پرونده هس//تند كه 62 درصد آنان اتباع خارجي و 38 درصد ايراني هس//تند و با مداخالت بهزيس//تي و همكاري 40 مركز غيردولتي 1826 كودك به خيابان برنگشتند كه از اين ميان 44 درصد ايراني بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.