تجاوز به دو دختر خردسال در كرج و دروازهغار

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رييس اورژانس اجتماعي كشور از تجاوز به يك دختر خردسال در دروازهغار خبر داد.

حس//ين اسدبيگي در اين زمينه عنوان كرد: گزارشي در مورد تجاوز به يك كودك خردسال در دروازهغار به ما رسيده است كه در حال بررسي موضوع هستيم.

همچني//ن طب//ق گزارش//ي كه توس//ط يك س//ازمان مردمنهاد به اورژانس اجتماعي اعالم ش//ده، اين كودك توسط پدربزرگ خود مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.

او در رابطه با انتش//ار خبر تجاوز به دختري هفت ساله ساكن كرج كه توسط ناپدري خود 70 بار مورد آزار و اذيت قرار گرفت و در حال حاضر نيز در بيمارس//تان بس//تري است، بيان كرد: با بررسي و دستور قاضي اين كودك به بهزيس//تي س//پرده خواهد شد.

طب//ق گفت//ه ريي//س اورژانس اجتماعي كش//ور ك//ودكآزاري از جمله فوريتهاي اجتماعي است كه آمار 26 هزار و 500 مورد را در سال 95 به نام خود ثبت كرد.

از اين تعداد 2700 نفر به مراكز ثاب//ت مداخله در بح//ران مراجعه كردن//د، بي//ش از 10 ه//زار مورد خدمات سيار بوده است و 13 هزار و 700 مورد تماس تلفني نيز با خط 321)اورژان//س اجتماعي( صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.