مدير مسوول محترم روزنامه »جهان صنعت«

Jahan e-Sanat - - News -

با سالم و احترام عط//ف به مطلب مندرج در آن رس//انه م//ورخ 96/4/12 با عنوان »محروميت از حداقل حقوق و مزايا« عين جوابيه س//ازمان مدارس غيردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی را به اطالع میرساند: طبق ماده 26 قانون تاس//يس و اداره مدارس و مراكز آموزش//ی و پرورشی غيردولتی »حقوق و مزايای كاركنان غيررسمی غيرموظف مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غيردولتی به موجب قانون كار و ضوابط آن تعيين میش//ود« بر اين اساس موسسان محترم اين مدارس و مراكز موظف هس//تند با رعايت قوانين و مق//ررات موضوعه، با عقد قرارداد ب//ا كاركن//ان خود حقوق و مزايای هر يك از كاركنان را متناس//ب با قابليته//ا و توانمندیه//ای حرفهای و ميزان س//اعات و ايام كاری تعيين و پرداخت نمايند. بديهی است ادارات آموزشوپرورش سطوح شهرستانی و استانی و ملی در صورت مواجهه با ايراد در اين زمينه، پيگيریهای الزم را انجام خواهند داد.

خواهش//مند است طبق قانون مطبوعات و رسانهها نسبت به درج جوابيه اين مركز در آن رسانه اقدام الزم صورت گيرد.

علیرضا جدايی ريیس مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.