15

Jahan e-Sanat - - News -

اولين تجربه فينال در ويمبلدون شايد تلخترين روز زندگي مارين چيليچ، تنيسباز كروات، بود. او برابر راجر فدرر، استاد بزرگ تنيس، خود را تنها و بيپناه ميديد. مسابقه فينال براي چيليچ بيس//ت و هش//ت ساله عذاب بزرگي ش//د كه جاي فرار نداشت. او نزديك يك ساعت و چهل دقيقه برابر فدرر افسانهاي بيدفاع و سرافكنده، براي پايان عذابي كه ميكشيد، لحظهشماري ميكرد. حتي فريادهاي گهگاه مربيان و طرفدارانش، كمكي نميكرد.

چيليچ در اوايل ست دوم كامال از نظر روحي بههم ريخت. كامال خودش را باخت و پس از باخت در سه گيم اول، موقع تعويض زمين، بغضش تركيد و سخت گريه كرد. از پزشكي كه كنارش بود و نزديكانش كه به تماشا نشسته بودند، كاري برنميآمد. راجر فدرر، در آن طرف زمين، مبهوت او را نگاه ميكرد. چيليچ، جوان رعناي تنيس كرواسي، ظاهرا تاب اين همه فشار رواني را نداشت. شايد هم كمي مصدوم بود. او ست اول را 6-3 باخته بود و ست دوم هم از حريف سرشناسش عقب افتاده بود. وقتي داور مسابقه دو تنيسباز را دوباره به زمين فراخواند، چيليچ بيرمق و غمزده به بازي برگشت. اشكهاي او تاثيري بر راجر فدرر نگذاشته بود. تنيسباز سي و پنج ساله سوييسي با همان خونسردي بيرحمانه امتيازها را يكي يكي ميگرفت و به هشتمين قهرماني در ويمبلدون نزديك ميشد. فدرر ست دوم را هم به سرعت و با نتيجه 6-1 از حريف نگونبختش برد. در ابتداي ست سوم، پزشك كمي به درمان كف پاي چيليچ پرداخت. معلوم ش//د كه او كمي بابت مصدوميت درد ميكشد. او كه كار را تمامشده ميديد، از نظر روحي آرام به نظر ميرسيد و بخشي از تواناييهاي خودش را نشان داد. تماشاگران هم مرد شماره شش تنيس جهان را در اين ست بيش از پيش حمايت و به ادامه مبارزه تشويق ميكردند. هرچند كه او در اين ست هم با حريفش، فاصلهاي زياد داشت. فدرر در ست سوم هم با اعتماد به نفس هميشگي بازي كرد و اين ست را با نتيجه 6-4 برد تا با هشت قهرماني در ويمبلدون، در تاريخ تنيس ركورددار و جاودانه شود. كسي كه در حال حاضر مرد شماره پنج جهان است، پرافتخارترين تنيسباز تاريخ هم محسوب ميشود.

فدرر كه براي يازدهمين بار در فينال ويمبلدون بازي ميكرد، طبق انتظار از همان ابتدا با خونسردي رشكبرانگيزش، فينال را شروع كرد و به سرعت جريان بازي را در دست گرفت. با اين قهرماني او براي نوزدهمين بار قهرمان گرنداسلم شد و جايزه دو ميليون و نهصد هزار دالري قديميترين تورنمنت تنيس دنيا را دريافت كرد.

ف//درر براي قهرماني دوباره در اين تورنمنت پنج س//ال صب//ر و در اين مدت فراز و نشيبهاي زيادي را تجربه كرد اما بعد از يك دوره استراحت، در ابتداي سال ميالدي جاري، با پنجمين قهرماني در اوپن اس//تراليا، دوباره اوج گرفت و روزهاي درخش//ان گذش//تهاش را تكرار كرد. پس از آن فدرر در مس//ترز ايندين ولز و ميامي نيز قهرمان شد اما بعد تصميم گرفت از مسابقات دور باشد و استراحت كند تا بتواند با تمام قوا در ويمبلدون شركت كند.

فدرر كه در ابتداي مسابقات، بخت شماره سه قهرماني بود، در حالي قهرمان ويمبلدون 2017 شد كه حتي يك ست هم به حريفانش واگذار نكرد؛ موفقيتي كه در چهل و يك سال گذشته بيسابقه بوده است. آخرين باري كه يك تنيسباز بدون واگذاري يك ست قهرمان ويمبلدون شد، بيون بورگ سوئدي در مسابقات 1976 بود.

فدرر 36 ساله تاكنون 19 بار قهرمان گرند اسلم و هشت بار قهرمان ويمبلدون شده است. او در اين دور از مسابقات حتي يك ست را نيز واگذار نكرد. فدرر بعد از اين قهرماني اظهار كرد: اين يك اتفاق جادويي اس//ت. هنوز آن را باور نكردهام. اتفاقي بسيار بزرگ است. من به روياپردازي ادامه دادم و حاال اينجا هشتمين قهرماني خود در ويمبلدون را به دست آوردهام. اميدوارم سال بعد هم بتوانم اينجا باشم.

اين اظهار اميدواري فدرر براي هواداران او كه دوست ندارند از زمين تنيس خداحافظي كند، بسيار خوشايند بود. فدرر اوايل فصل نيز در مسابقات اپن استراليا به قهرماني رسيد و اين عملكرد نشان ميدهد كه او هنوز ظرفيت قهرمانيهاي بيشتر را دارد.

فدرر در ادامه افزود: ويمبلدون هميش//ه محبوبترين تورنمنت براي من اس//ت. تاريخسازي در ويمبلدون براي من بسيار مهم است. فكر ميكنم استراحتي كه كردم كارساز بود البته استراحت براي همه مفيد نيست و هر كس نيازمند راهي متفاوت براي موفق شدن است اما براي من كارساز بود. در اين سن نميتوانم تضمين كنم كه بازي خواهم كرد اما اميدوارم كه بتوانم بازگردم. همسرم هنوز دوست دارد من بازي كنم. صعود دو پلهاي راجر فدرر در رنكينگ جهاني تنيس در رنكينگ جديد ATP كه بعد از مسابقات ويمبلدون اعالم شد، اندي ماري همچنان در رتبه اول است. راجر فدرر و استن وارينكا در جدول رنكينگ جابهجا شدهاند و فدرر با يك صعود از پله پنجم به رتبه دوم رفته است.

در رنكينگ جديد ATP اندي ماري با امتياز 7750 در رتبه اول قرار دارد، رافائل ن//ادال نيز همچنين در رتبه دوم اس//ت. او 7465 امتي//از دارد. راجر فدرر كه در رتبه پنجم قرار داشت با 6545 امتياز دو پله صعود كرده و به رتبه سوم رسيده است. نواك جوكوويچ با 6325 امتياز هم چنان در رده چهارم اس//ت. اس//تن واورينكا كه در رتبه سوم قرار داشت با 6140 امتياز به رتبه پنجم سقوط كرده است. در رنكينگ زنان نيز تغييراتي ايجاد شده است. فاتحانگرنداسلم راجر فدرر در ميان تنيسورهاي جهان بيشترين قهرماني را در گرنداسلم به دست آورده است و نفر شماره يك تاريخ تنيس جهان است. راجر فدرر يكشنبه گذشته در فينال تنيس ويمبلدون توانست سه بر صفر مارين چيليچ را شكست دهد و براي نوزدهمين بار فاتح گرند اسلم شود. تنيسور سوييسي در اين زمينه باالتر از همه قرار دارد و پس از او رافائل نادال با 15 و پيت سمپراس با 14 عنوان در رتبههاي دوم و سوم جاي دارند. فدرر همچنين توانست با قهرماني در اين بازيها به هشت عنوان در ويمبلدون برسد و از سمپراس آمريكايي با هفت قهرماني پيشي بگيرد. هافبكليورپولبهالتزيوپيوست هافبكبرزيليليورپولباجداييازاينتيمباقرارداديبهارزش5/5 ميليون يورو راهي التزيو شد.

بعد از جدايي لوكاس بيليا از التزيو و پيوستن اين بازيكن به ميالن، سران تيم فيروزهايپوش شهر رم به دنبال جانشيني براي اين بازيكن بودند و در نهايت موفق شدند، لوكاس ليوا، مدافعهافبك برزيلي كه سالها در تيم ليورپول توپ ميزد را به خدمت بگيرند.

ليوا مدتها در عضويت تيم ليورپول بود، ولي در نهايت تصميم به جدايي از اين تيم گرفت تا بتواند با حضور در تركيب ثابت التزيو جاي ثابتي براي خود در تيم ملي برزيل دست و پا كند. قرارداد اين بازيكن با التزيو سه ساله و به ارزش 5/5 ميليون يورو خواهد بود. بايرنسانچسرانميفروشد باشگاه بايرنمونيخ با وجود مشترياني كه براي ستاره جوان اين تيم وجود دارد تاكيد كرد او را حفظ خواهد كرد.

رناتو س//انچس بعد از درخش//ش در جام ملتهاي اروپا به پيش//نهاد بايرنمونيخ پاسخ مثبت داد و راهي اين تيم شد. سانچس به عنوان جوان طاليي اروپا انتخاب شده بود و همه پيشبيني ميكردند در بايرن بدرخشد و بازيهاي زيبايي را به نمايش بگذارد اما اين گونه نشد. كارلو آنچلوتي به نظر ميرسد اعتمادي به اين بازيكن پرتغالي ندارد و در فصلي كه گذشت تنها در چند ديدار او را در تركيب اصلي به ميدان فرستاد. نيمكتنشيني س//انچس باعث ش//د گمانهزنيهاي زيادي درباره جدايي او در تابستان به گوش برسد. از بايرنمونيخ، منچستريونايتد و بارسلونا به عنوان مشتريان اين بازيكن جوان س//خن به ميان آمد اما باش//گاه بايرن در نهايت تصميم گرفت اين ستاره خود را حفظ كند.

سايت باشگاه بايرنمونيخ اعالم كرد كه سانچس با وجود پيشنهادهايي كه دارد باي//رن را ت//رك نميكند و فصل بعد هم به كار خود در آليانس آرنا ادامه ميدهد. با پيوستن خامس رودريگس به بايرن شرايط براي سانچس سختتر ميشود و به احتمال خيلي زياد با توجه به آمادگي آلكانترا فرصت كمتري به سانچس براي حضور در بايرنمونيخ ميرسد. شرطجالبيونايتدبرايفروشدخيابهرئال شياطين سرخ ميخواهند براي فروش داويد د خيا به كهكشانيها، يكي از بهترين ستارگان اين تيم را به خدمت گيرند.

در فصل تابستان سالهاي اخير هميشه شاهد اخباري در مورد انتقال د خيا به جمع كهكشانيها بودهايم كه هميشه نيز اين شايعات ناتمام باقي مانده اما حاال نشريه انگليسي ميرر ادعا كرد شياطين سرخ قصد دارند با استفاده از تمايل رئال براي خريد د خيا، توني كروز را به خدمت گيرند.

مورينيو به شدت به سبك بازي كروز عالقهمند بوده و زوج او و پوگبا را در ميانهميدانروياييميداندوبههميندليلسرانيونايتدبهمديرانرئالگفتهاند كهيابرايجذبدخيا06 ميليونيوروبپردازندياتونيكروزنيزوارداينمعامله شده تا اين انتقال تسريع يابد. اما به هر حال و طبق اخبار اين نشريه، با توجه به اتفاقاتي كه در مورد انتقال نافرجام موراتا رخ داد و همچنين مشكالتي كه طي سالهاي اخير در مورد د خيا رخ داده، روابط طرفين به شدت شكراب شده و همين موضوع ديدار فينال سوپركاپ را تبديل به جدالي براي انتقام طرفين از يكديگرخواهدكرد. بازگشتشاراپوابهمسابقاتگرنداسلم مارياشاراپوابعداز51 ماهمحروميتبهدليلمصرفملدونيومقصدداردماه آيندهدرمسابقاتاوپنآمريكاشركتكند.ايناولينمسابقاتگرنداسلمياست كه شاراپوا بعد از محروميت طوالنيمدت خود در آن حضور خواهد داشت.

او از ماه آوريل دوباره به ميادين تنيس بازگشته است. در اين مدت سه بار در تورنمنتهاي تنيس در اروپا حضور يافته اس//ت. در اولين تورنمنت توانس//ت به نيمهنهايي برسد. آس//يبديدگي ناحيه پا شاراپوا به او امكان شركت در مسابقات ويمبلدون و بازي كردن روي زمين چمن را نداد. اما شاراپوا در حال حاضر آمادگي جسماني الزم براي شركت كردن در مسابقات اوپن آمريكا را دارد.

او در اين باره گفت: بسيار خوب است كه دوباره برنامهريزي دارم. دلم براي اين كار تنگ شده بود؛ اينكه منتظر تورنمنتها باشم و بدانم براي هر چيزي آمادهميشوم.زمانمحروميتراگذراندهاموفكرميكنمكهديگرنبايداينزمان طوالنيتر شود. هميشه اين گزينه را داشتم كه تنيس را رها كنم اما تنيس برايم بيشتر از ورزش است. چيزي عميقتر وجود دارد. ميخواهم ادامه دهم. تمركزم روي اين كار است. شاراپوا درباره عملكرد احتمالياش در مسابقات اوپن آمريكا گفت: اين چيزي نيست كه به آن فكر كنم. اين كار من نيست. آسيبديدگي مانند دو سال استراحت براي من بود. اهميت مسابقه براي من بيشتر از اين است كه به توانستن يا نتوانستن فكر كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.