پيشنهاد81 ميليونيوروييالتزيوبهسردار

Jahan e-Sanat - - News -

از چند هفته قبل گمانهزنيها درخصوص انتقال قريبالوقوع س//ردار آزمون به سري A ايتاليا و پوشيدن پيراهن التزيو با گزارشي مفصل در روزنامه معتبر كوريره دالاسپورت آغاز و در اين مدت به يكي از سوژههاي داغ بازار تابستاني فوتبال ايتاليا تبديل ش//د. بهخصوص كه بعد از سالها با قدرت گرفتن باشگاههاي اين كشور در مباحث مالي شاهد نقل و انتقاالت جالب توجهي ميان هفت خواهران )باشگاههاي معروف و محبوب سري (A ( بوديم.

در شرايطي كه سردار با پايان يافتن دعواي ميان دو باشگاه روسي روستوف و روبين دوباره سر از شهر كازان درآورد و قرارداد جديدي با مديران باش//گاه روبين امضا كرد تا همچنان شاگرد قربان بردياف باقي بماند اما باز هم رس//انههاي ايتاليايي پروسه انتقال اين مهاجم گلزن به باشگاه محبوب شهر رم را به عنوان س//وژهاي جذاب مدنظر قرار داده و اين بار مدعي ش//دند التزيو پيشنهاد خود براي خريد مهاجم اول تيم ملي ايران را تا س//قف 18 ميليون يورو افزايش داده است.

كوريره دالاس//پورت ديروز در صفحه 16 خود كه اختصاص به اخبار باشگاه التزيو داشت، نوشت: س//ردار آزمون همچنان گزينه اول در ماركتينگ تابستاني باشگاه الجوردي پوش پايتخت ايتالياست تا جايي كه نمايندههاي التزيو در مذاكراتي كه با مدير برنامه و پدر سردار داشتند پيشنهاد خود را تا سقف 15 ميليون يورو افزايش داده و با گنجاندن بند پاداش سه ميليون يورويي حاضر به پرداخت رقمي گزاف براي كشاندن مهاجم 22 ساله ايراني به رم شدند.

در اين گزارش آمده است: التزيو بعد از فروش چند بازيكن خود از جمله لوكاس بيلياي آرژانتيني به باشگاه ميالن حاال بودجهاي كالن در حساب خود براي خريدهاي جدي//د دارد كه بعد از ورود لوكاس ليوا برزيلي از ليورپول س//ران التزيو روي خريد سردار به عنوان بم//ب نقل و انتقاالتي خود ب//راي برطرف كردن ضعف گلزني تمركز كردهاند و پيشبيني ميشود اين پروسه تا يك هفته آينده با پاسخ مثبت آزمون و باشگاه روسي به نتيجه برسد. كوريره دالاسپورت يكي از معروفتري//ن و پرتيراژترين روزنامههاي ورزشي ايتاليا محسوب ميشود كه فوتبالدوستان اين كش//ور صبح خود را با خوان//دن اين روزنامه آغاز ميكنند و قرار گرفتن س//ردار آزمون در بين س//وژههاي داغ نقل و انتقاالتي تابس//تان 2017 سري A باعث شده فوتبال ايران بيش از هر زمان ديگري مورد توجه ايتالياييها و طرفداران دومين تيم بزرگ پايتخت قرار گيرد؛ بازيكني كه با توجه به امضاي قرارداد با روبين كازان در هفته گذشته براس//اس قوانين نقل و انتقاالتي فيفا ميتواند در همين تابس//تان و پنجره نق//ل و انتقاالتي راهي ايتاليا شود تا پيراهن التزيو را به عنوان گرانترين بازيكن آسيايي اين فصل برتن كند تا ايران دوباره در سري A نمايندهاي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.