9 شهريورآخرينمهلتپرداختبدهيسرخابيها

Jahan e-Sanat - - News - تلكس چالش

كنفدراس//يون فوتبال آس//يا با تعيين مهلت 54روزه براي دو باشگاه پرطرفدار پايتخت آخرين اولتيماتوم را به باشگاههاي بدهكار ايراني براي بقا در ليگ قهرمانان داد.

در شرايطي كه چند روز پيش خبر ضرباالجل كنفدراسيون فوتبال آسيا براي باشگاههاي بدهكار براي دريافت مجوز حضور در فصل جديد ليگ قهرمانان سروصداي زيادي به راه انداخت حاال رييس كميته حقوقي فدراسيون فوتبال از مهلت54روزه AFC به باشگاههاي بدهكار ايراني براي حفظ سهميه خود در راه حضور در بازيهاي ليگ قهرمانان خبر داد.

احمدرضا براتي در همين خصوص گفت: اگر باشگاهها بدهي داشته باشند، اجازه حضور در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را نخواهند داشت. بدهيمالياتي،بدهيبهبازيكنانومربيانازجملهاينبدهكاريهامحسوب ميشود.CFA با فدراسيون فوتبال مكاتبه و اعالم كرده تا 9 شهريورماه فرصت دارند ثابت كنند كه يا بدهيها پرداخت شده يا اينكه تعيين تكليف شود و تاريخ پرداخت آنها مقرر شود. او ادامه داد: به هر كيفيتي بايد اين موضوع براي AFC مشخص شود و اگر اين اتفاق رخ ندهد، نمايندگان فوتبال ايران از مسابقات بينالمللي حذف ميشوند. كنفدراسيون فوتبال آس//يا در اين موضوع بس//يار جدي است. البته مسايل مالي باشگاهها را درك و تالش ميكنيم اين موضوع را مديريت كنيم. از آقايان افتخاري، طاهري، عرفانيان و آجورلو دعوت به عمل آمد و مذاكراتي انجام داديم كه نميتوانم جزييات را توضيح بدهم. وظيفه داريم اطالعرساني كنيم و در كنار باشگاهها حضور داريم. همچنين با مقامات مختلف رايزني انجام ميدهيم اما تصميمگيري در اين باره خارج از فدراس//يون است. براتي با اشاره به اين كه گزارش كاملي از بدهي باشگاههاي ايراني وجود دارد، تصريح كرد: كنفدراسيون فوتبال آسيا ليست تمامي پروندهها را استخراج كرده و هيچ راهي براي دور زدن قانون وجود ندارد و بايد اين پروندهها حل شود. اميدوارم اين مساله به خير بگذرد اما دوستان بايد در جريان باشند و تالش كنند تا اين موضوع حل شود. برخي از مشكالت به دليل عدم دريافت حقوق باشگاهها و برخي ديگر بدهيهاي موروثي در اين باشگاههاست. البته تالش ميكنيم از انباشت بدهي جلوگيري كنيم.

با اين تفاسير نمايندههاي آسيايي ايران از جمله استقالل و پرسپوليس بهعنواندوقطبپرطرفدارپايتختبايدظرفمدت54روزهتا9 شهريور تكليفبدهيهايچندينميليارديوانباشتهخودرامشخصكنند.چون درغيراينصورتممكناستسهميهحضوردرفصلجديدليگقهرمانان آسيا را از دست بدهند و شوك بزرگي به طرفداران خود وارد كنند. روديگر: به خاطر كونته به چلسي آمدم كريك: لوكاكو در يونايتد موفق خواهد شد تمديدقراردادسنگربانآرژانتينيبايونايتد مهدويبهتيمواليبالسايپاپيوست سرخيورومروقراردادخودرابامنچستريونايتدتمديدكرد )منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.