زنگ خطر براي طارمي و دانيال ماهيني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- با اعالم وثوق احمدي، خطر محروميت براي مهدي طارمي و دانيال ماهيني وجود دارد.

روزب//ه وثوق احمدي ديروز در نشس//ت خبري در رابطه با فس//خ يكطرفه ق//رارداد بازيكن//ان نكته مهم//ي را بيان كرد. او با بيان اينكه فس//خ يك طرفه ميتواند تبعات سنگيني براي بازيكنان داشته باشد، گفت: فسخ يكجانبه يك تيغ دو لبه است.

درست است كه فسخ قرارداد بازي بازيكنان مهيا شده اما اگر به محض اينكه بازيكن اعالم كند فصل تمام شده و به دليل دريافت نكردن پول، قراردادش را فسخ كند، باشگاه مبدا ميتواند شكايت كند كه او نميتوانسته طبق قانون اين كار را انجام دهد چراكه به تعهداتشان عمل كردهاند و در اين لحظه بررسيها انجام ميشود و اگر فسخ غيرموجه باشد، بازيكن جريمه ميشود.

او افزود: نميتوانيم جلوي بازيكن را بگيريم كه فسخ نكند تا بررسيها انجام ش//ود. مثال بارز آن هم مهدي طارمي اس//ت. او فسخ كرد و براي پرسپوليس هم بازي كرد اما كماكان پرونده شكايت ريزه اسپور در فيفا باز است. اگر فسخ كنند و غير موجه باش//د غرامت وجود دارد و ميزان غرامت به ش//رايط و س//ن و سال و پارامترهاي زيادي بستگي دارد كه كميته تعيين وضعيت براساس آن راي صادر ميكند. اگر فسخ قرارداد غير موجه باشد به محروميت چهار ماه و شش ماه منجر ميشود. باشگاه جديد هم چون اين بازيكن را تحريك كرده، دعوت ميشود و براي اين موضوع سوال ميشود و ميتواند تا دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم شود. بايد خيلي دقت كنند كه حق فسخ را به هر نحوي استفاده نكنند. ممكن است تاوان سنگيني داشته باشد.

به اين ترتيب خطر محروميت چهار تا شش ماهه براي طارمي به دليل فسخ يك طرفه با ريزه اسپور تركيه و دانيال ماهيني كه استقالل خوزستان مدعي است فسخش غيرقانوني بوده وجود دارد و از طرفي حتي باشگاه سايپا هم در ماجراي دانيال ماهيني ميتواند متضرر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.