يك سال بدون كيميا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-كيمياعليزادهبانويتكواندوكارايرانبعدازچندروزبستريبودن در بيمارستان ديروز مرخص شد. مهرو كمراني، سرمربي كيميا و تيم ملي تكواندوي بانوان درباره آخرين وضعيت سالمتي كيميا توضيحاتي داد كه در ادامه ميخوانيد: عليزاده قرار بود شنبه گذشته از بيمارستان مرخص شود اما با توجه به مشكالتي كه در ناحيه گوارش و معده در طول دوره درمان برايش ايجاد شده بود، با نظر پزشكان مقرر شد در بيمارستان تحت مراقبت باشد و پس از بهبودي كامل مرخص شود. خوشبختانه پس از آزمايشات و چكاپ كامل پزشكان خبر دادند كه او ميتواند از بيمارستان مرخص شود. بههرحالكيمياحداقليكسالبررويشياپچانگنخواهدرفت.عليزاده به دليل سالها حضور در اردوي تيم ملي نياز به استراحت دارد. حتي اگر بر روي پاي او جراحي صورت بگيرد يا نيازي به جراحي نباشد، يك سال او را در اردوها نخواهيم ديد. در اين يك سال او ميتواند هم از لحاظ روحي و هم از لحاظ جسمي دوباره خود را آماده مبارزه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.