چرا سن ازدواج وسط نيست!

Jahan e-Sanat - - News -

دولت عربس//تان با اش//اره به تالش براي اجراي ش//ش طرح بزرگ تا س//ال ،2030 از افزايش شمار گردش//گران اين كشور به 30 ميليون خبر داد.

به گزارش عربنيوز، از آنجا كه گردشگري بهيكعاملعمدهرشداقتصاديباظرفيتهاي بزرگ اشتغالزايي در عربستان سعودي تبديل شده، كميسيون گردشگري و ميراث ملي اين كشوربابازبينيراهبردهايخودوهمسوكردن آنها با طرح »چشمانداز0302«، از شش برنامه عمده رونمايي كرد.

سخنگوي س//ازمان گردشگري عربستان در اينب//اره گفت: 2/64 ميليارد دالر 9) هزار و 800 ميليارد توم//ان( براي اين برنامههاي جديددرسال7102 تخصيصيافتهكههدف آن، كارآمد كردن حداكثري صنعت س//فر و گردشگري در عربستان است.

گردشگري مذهبي شامل حج عمره يكي از منابعاصليدرآمدصنعتگردشگريعربستان اس//ت و بنابر اعالم كميسيون گردشگري و ميراث ملي اين كش//ور، يكي از شش برنامه عمده تا سال 2030 ميالدي، برنامه محافظت از ميراث ملي فرهنگي مسجدالحرام در مكه و مسجدالنبي در مدينه است.

توس//عه ش//هر »عكاظ« به عنوان مقصد گردشگري مسلمانان، توسعه يكپارچه مقاصد گردش//گري و س//رمايهگذاري تجاري براي ايجاد پروژههاي مرتبط با گردشگري از جمله ديگر برنامههاي سعوديها براي رشد صنعت گردشگري در اين كشور است.

در حالي كه در س//ال 2016 ميالدي، 18 ميليون نفر به عربس//تان سفر كردند، بيشتر آنها براي ش//ركت در مراس//م حج بوده است و چش//مانداز 2030 اين كش//ور براي جذب توريستهايداخليوخارجيديگربرنامهريزي شده است.

سعوديها مدعي ش//دهاند گردشگري تا سال 2030 بيش از 1/2 ميليون شغل در اين كشور ايجاد ميكند. در حال حاضر گردشگري كه دومين صنعت بزرگ اين كشور پس از نفت است، 900 هزار نفر را بهطور مستقيم شاغل كرده است.

محمدرضا ستوده- پروانه سلحشوري رييس فراكسيون زنان مجلس گفت: با پديده »كودك همسري« مواجه هستيم. كودكان مطلقه51ساله داريم. تالش ميكنيم حداقل سن ازدواج را افزايش دهيم.

تا االن زور ميزديم سن ازدواج را پايين بياوريم، حاال بايد دو دسته شويم و همزمان با اينكه ما زور ميزنيم تا سن ازدواج پايين بيايد آنها بروند سن ازدواج را باال ببرند.

به نظر شما اگر يك توريست ما را در اين وضعيت ببيند چه فكري ميكند؟!

اينكه ما همزمان ميخواهيم سن ازدواج را هم پايين بياوريم و هم باال ببريم.

در هيچ كجاي اين جهان اين دو مشكل را با هم ندارند ولي ما از بس خاص هستيم هر دو معضل را داريم. اصال همين خاص بودنمان است كه باعث جذب توريست ميشود!

اينكه دولت و ملت تالش ميكنند سن ازدواج را براي كودكان باال و براي بزرگساالن پايين بياورند يك جاذبه گردشگري است. چرا در كش//ور ما كمتر كسي ازدواج ميكند يا به موقع ازدواج نميكند يا اصال ازدواج نميكند؟!

دقيقا همين وضع را در اقتصاد داريم. هم بايد با تورم مبارزه كنيم هم با ركود!

يا اينكه هم با تعرفه جلوي واردات را ميگيريم، هم كاري براي توليد داخل نميكنيم!

يا هم يارانه كاغذ ميدهيم، هم جلوي چاپ بعضي از كتابها را ميگيريم.

بگرديم سر بحث اصل موضوع... واقعا چرا ما بايد هم مشكل پايين بودن س//ن ازدواج را داش//ته باش//يم هم باال بودن س//ن ازدواج را؟ چرا سن ازدواج وسط نيست؟ آدم دردش را به كي بگويد؟ چرا وسط، ازدواج نميكنيد مردم؟ چرا حد وسط نداريد؟ اينق//در خاص بودن هم خوب نيس//ت! بياييد كمي عادي باشيم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.