مارتين الندو، جاسوس هزارچهره سريال »باالتر از خطر« درگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

مارتين الندو، بازيگر پرس//ابقه آمريكاي//ي درگذش//ت. او ك//ه ب//ا درخش//ش در س//ريال معروف »باالتر از خطر« در دهه شصت ميالدي بر سر زبانها افتاده بود، سه بار نامزد دريافت اسكار شد و در نهايت نيز در سال 1995 اين جايزه را كس//ب كرد. رس//انهها روز دوشنبه 17) ژوئيه( از درگذشت مارتين الندو، هنرپيشه پرسابقه آمريكايي خبر دادند. الندو به گفته س//خنگويش در روز ش//نبه گذشته در سن 89 سالگي در بيمارستاني در لسآنجلس در پي بروز »مشكالتي ناگهاني و غيرمترقبه« چشم از جهان فرو بست. الندو در سال 1928 در نيويورك به دنيا آمد و در انستيتوي پرات در بروكلين به تحصيل در رشته طراحي و نقاشي پرداخت. او مدتي به عنوان كاريكاتوريست در نشريه »نيويورك ديلينيوز« فعاليت داشت تا اينكه در سن 22 سالگي به هنرپيشگي روي آورد. فعاليتهاي او در عرصه فيلم و س//ينما ب//ه اواخر دهه پنجاه ميالدي قرن بيستم برميگردد. »شمال از شمالغربي« )محصول ،(1959 اثر معروف آلفرد هيچكاك از جمله فيلمهايي است كه الندو در آغاز فعاليتهاي بازيگري خود در آن نقشآفريني كرده است. اما اين سريال پرطرفدار »ماموريت ناممكن« در دهه شصت ميالدي بود كه نام الندو را بر س//ر زبانها انداخت. اين س//ريال در دهه پنجاه ميالدي تحت عنوان »باالتر از خطر« با دوبله فارسي در تلويزيون ايران نيز پخش شد و محبوبيت زيادي كسب كرد. الندو در اين سريال نقش يكي از قهرمانان را بازي ميكند؛ جاسوسي به نام »رولين هاند« كه مهارت او در استتار و تغيير چهره است. اين سريال در اواخر دهه شصت ميالدي موفق به كسب جايزه معتبر امي شده بود. همكاري الندو با تهيهكنندگان اين سريال اما پس از گذشت سه فصل به دليل اختالفات مالي خاتمه يافت. از آنجايي كه چهره او با سريال »باالتر از خطر« سخت عجين شده بود، تالشهاي او براي كسب نقشهاي سينمايي تازه با دشواريهايي همراه بود. مجموعه تلويزيوني »فضا: «1999 كه در ژانر علميتخيلي ساخته ش//ده، از ديگر سريالهاي موفق با بازيگري مارتين الندو اس//ت. اين س//ريال سال 1356 و 57 خورش//يدي از تلويزيون ايران نيز پخش ميش//د. الندو براي چشيدنطعمموفقيتسالهايپرفرازونشيبزياديراپشتسر گذاش//ت. او در سال 1988 به خاطر درخشش در فيلم »تاكر، مرد و روياي او«، ساخته فرانسيس فورد كوپوال براي نخستين بار نامزد دريافت جايزه اسكار شد اما دست خالي صحنه را ترك كرد. نقشآفريني در فيلم »جنايت و جنجه«، به كارگرداني وودي آلن، دومين نامزدي اسكار را براي مارتين الندو به ارمغان آورد اما او اين بار هم در جمع برندگان نبود. شايد عبارت »تا سه نشه بازي نش//ه« در مورد الندو مصداق يابد، چراكه در پي سومين نامزدي بود كه او توانست جايزه اسكار را در دستان خود بگيرد. او در سال 1995 جايزه بهترين نقش مكمل مرد را براي بازي چشمگيرش در فيلم »اد وود« به كارگرداني »تيم برتون« دريافت كرد. الندو در اين فيلم نقش هنرپيشهاي را بازي ميكند كه به خاطر اعتياد به مواد مخدر و بيمارياش ناگزير است با »اد وود« همكاري كند. اين فيلم شرح زندگي اد وود كارگرداني است كه غالبا از او به عنوان بدترين كارگردان سينماي آمريكا ياد ميشود. مارتين الندو تا سال 2015 به عنوان هنرپيشه فعاليت داشت و در طي بيش از نيم قرن حضورش در صحنه تلويزيون و سينما در بيش از 50 فيلم و سريال نقشآفريني كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.