چه زندگي محشري

Jahan e-Sanat - - News -

فرانك كاپرا كارگردان سرشناس ايتاليايي- آمريكايي و در كنار فيلمسازاني مثل جان فورد و هاوارد هاكس، از مهمترين فيلمسازان دوران طاليي سينماي هاليوود پيش از جنگ جهاني دوم بود.

پس از خلق تعداد زيادي از شاهكارهاي تحسينبرانگيز سينماي كالسيك توسط وي در دهه 30 و همچنين بردن سه اسكار كارگرداني براي فيلمهاي »در يك شب اتفاق افتاد«، »آقاي ديدز به شهر ميرود« و »نميتواني اين را با خودت ببري« او نيز همچون ديگر كارگردانهاي بزرگ سينماي آمريكا به جبهههاي جنگ جهاني رفت تا فيلمهاي مستند از جنگ تهيه كند. از جمله اين مستندها پيشدرآمدي بر جنگ (1943) و مجموعه كارهاي ما چرا ميجنگيم است. كاپرا در خالل جنگ تصميم به ساخت آرسنيك و تور كهنه (1944) با بازي كري گرانت ميگيرد. اين فيلم يكي از شاهكارهاي كمدي سياه در تاريخ سينما و فيلمي تاثيرگذار در كارنامه كاپرا ميباشد. اما بيشتر كاپرا را با چه زندگي محشري ميشناسند كه او در سال 1946 آن را ساخت و اكنون با گذش//ت بيش از ش//صت سال از زمان ساختش به يكي از محبوبترين فيلمها نزد سينمادوستان آمريكايي و مردم جهان بدل گرديده است. اين فيلم توسط موسسه فيلم آمريكا به عنوان اميدبخشترين فيلم تاريخ سينما انتخاب شدهاست. كاپرا پس از چه زندگي محشري كه در آن سال با شكست تجاري مواجه گشت تنها 9 فيلم ديگر ساخت كه دو تاي آنها نيز بازسازي فيلمهاي سابق خود بود. جيببر شگفتانگيز (1961) با بازي بت ديويس و گلن فورد )بازسازي فيلم بانويي براي يك روز3391 ساخته خودش( آخرين ساخته اين استاد هنر سينما مي باشد. كاپرا در 3 سپتامبر 1991 در 94 سالگي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.